KALENDARIUM

1976

Włodzimierz Staniewski rozpoczyna współpracę z lubelskim Towarzystwem Kultury Teatralnej i kilkoma osobami
(m.in. Janem Tabaką z Poznania) działającymi dotychczas w ruchu teatru studenckiego. Motywami wyjściowymi prac teatralnych jest Gargantua i Pantagruel Rabelais'go, pieśni wschodnich regionów Polski oraz dynamicznie tworzone ruchowe etiudy. Jednocześnie Staniewski formułuje zarysy szerokiego programu artystyczno
- badawczego, odwołującego
się do środowiska wiejskiego i jego tradycji.


1977

24 czerwca
Włodzimierz Staniewski, wraz z Ewą Benesz (związaną z Ośrodkiem Puławy), podejmuje Wyprawę na wieś (Włodawy, Pohulanka
w woj. zamojskim)

14 sierpnia, Gardzienice
Włodzimierz Staniewski, inicjator i założyciel nie istniejącego formalnie zespołu teatralno
- badawczego (w skład którego od początku wchodzi m.in. Henryk Andruszko, Jan Bernad, Tomasz Rodowicz, Waldemar Sidor,
Jan Tabaka i Wanda Wróbel), prowadzi seminarium teatralne o charakterze warsztatu, w pomieszczeniach Uniwersytetu Ludowego w Gardzienicach. Seminarium jest zorganizowane przez lubelski oddział Towarzystwa Kultury Teatralnej. W trakcie spotkań i wędrówek po Gardzienicach
i okolicznych wsiach zespół prezentuje miejscowej ludności efekty swojej pracy teatralnej.

15 września,
Sulistrowiczki w woj. wrocławskim
Zespół bierze udział w przedsięwzięciu plastycznym Plener, organizowanym przez malarkę Mirę Żelechower, w ramach którego Staniewski prowadzi warsztat teatralny
na bazie tekstów z Gargantui i Pantagruela Rabelais'go.

6 - 9 października
Pierwsza Wyprawa, w ramach realizacji Programu Wiejskiego autorstwa Włodzimierza Staniewskiego. (Baranica, Bogusław, Zygmuntów, Antoniówka w woj. zamojskim)Program Wiejski obejmuje cykl comiesięcznych, pieszych - zazwyczaj kilkudniowych -Wypraw oraz poprzedzających je rekonesansów
do wsi położonych głównie we wschodnim rejonie Polski.
Począwszy od pierwszej Wyprawy, w ramach Zgromadzenia zespół prezentuje Spektakl Wieczorny - zbiór dynamicznych etiud
o zmiennej strukturze, opartych na fragmentach Gargantui i Pantagruela Rabelais'go oraz tekstach pieśni ludowych,
w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego. Początkowo biorą w nim udział: Tomasz Rodowicz, Jan Tabaka, Wanda Wróbel
i Włodzimierz Staniewski. Ogółem Spektakl Wieczorny był grany w Polsce około 150 razy.

17-20 listopada Wyprawa w zamojskie

1978

18 stycznia, Lublin
Urząd Wojewódzki w Lublinie, na wniosek trzydziestu dwóch członków - założycieli (Stefan Aleksandrowicz (Lublin), Henryk Andruszko (Brzeg), Edward Balawejder (Lublin), Jerzy Bartmiński (Lublin),
Jan Bernad (Zgorzelec), Maria Brzezińska (Lublin), Henryka Cichesz (Świdnik), Włodzimierz Dębski (Lublin), Kazimierz Drwiła (Gardzienice), Janina Jarzyna (Lublin), Teresa Jarzyna (Puławy), Mieczysław Karczmarczuk (Lublin), Barbara Koterwas (Lublin), Krystyna Kotowicz (Lublin), Ryszard Królikowski (Lublin), Maria Meksuła (Lublin), Danuta Mirosław (Lublin), Jerzy Młotkowski (Lublin), Elżbieta Nowak (Lublin), Edmund Prokopiński (Lublin), Antoni Przybysz (Lublin), Bolesław Resch (Lublin), Tomasz Rodowicz (Warszawa), Jacek Różycki (Lublin), Elżbieta Rzewuska (Lublin), Włodzimierz Staniewski (Wrocław), Irena Szczepowska - Szychowa (Lublin), Jan Tabaka (Gniezno), Katarzyna Wilska (Warszawa), Wojciech Wincierek (Wrocław), Wanda Wróbel (Ostrowiec Św.), Barbara Ziemska (Lublin)) rejestruje Stowarzyszenie Teatralne "Gardzienice" i zatwierdza jego statut w oparciu o ustawę z 1932 roku.
W zinstytucjonalizowaniu projektu Staniewskiego pomaga Irena Szychowa, społecznik z Lublina, skutecznie przekonując dyrektorów instytucji kulturalnych i działaczy społecznych w mieście do poparcia przyszłego Stowarzyszenia.
Jednostką nadrzędną Stowarzyszenia
jest Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Pierwszym prezesem Stowarzyszenia zostaje, na wniosek Ireny Szychowej
i Włodzimierza Staniewskiego, Edward Balawejder, prezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Funkcję urzędującego wiceprezesa obejmuje Włodzimierz Staniewski. W późniejszych latach prezesem Stowarzyszenia zostaje Danuta Mirosław.
Do szczególnie aktywnych członków Stowarzyszenia należy m.in. Krystyna Kotowicz (dziennikarka) i Elżbieta Rzewuska (wykładowca na polonistyce UMCS).
Siedziba Stowarzyszenia mieści się
w Gardzienicach. Dla celów biurowych wykorzystywane jest pomieszczenie prywatne - mansarda w Lublinie, przy ul. Sławińskiego, udostępniona przez artystkę
- plastyka Teresę Targońską. Istniejącemu już od ponad roku zespołowi Staniewski nadaje nazwę: Ośrodek Badań i Realizacji Praktyk Teatralnych "Gardzienice". Teatr, wspomagany przez lubelskie Towarzystwo Kultury Teatralnej i Wojewódzki Dom Kultury, otrzymuje jednorazowe subwencje
na pokrycie części kosztów regularnie organizowanych Wypraw.
Dla celów teatralnych zespół wynajmuje kaplicę ariańską pałacu w Gardzienicach, pochodzącym z przełomu XVI/XVII wieku
(od 1944 siedziba Uniwersytetu Lubelskiego). Pomieszczenie wymaga długoletniego remontu. Swoich domów użyczają także mieszkańcy wsi Gardzienice. Stara chałupa Kutrzepów staje się miejscem Zgromadzeń i gościny dla uczestników spektakli, sympozjów i warsztatów.
Przez cały rok zespół podejmuje kilkudniowe Wyprawy we wschodnie rejony Polski, podczas których odbywają się Zgromadzenia i prezentacje Spektaklu Wieczornego.
W Wyprawach biorą udział: teatrolog Zbigniew Osiński, socjolog kultury Włodzimierz Pawluczuk oraz Leszek Kolankiewicz.

1979

Od końca lutego do początku lipca odbywają się Wyprawy w zamojskie, chełmskie, białostockie
Czerwiec, Bułgaria (Sofia)
Na Kongresie Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) W. Staniewski wygłasza swój programowy tekst Po nowe naturalne środowisko teatru.
"(...) Myślę, że jeżeli ma zaistnieć jakiś rzeczywiście nowy teatr i, co więcej,
ma on być zakorzeniony w życiu, to powinniśmy walczyć o coś znacznie bardziej zasadniczego; o nowe środowisko naturalne teatru. Idea, koncepcja ta od dwóch lat stanowi elementarne założenie grupy, którą prowadzę. Nowe środowisko naturalne teatru to w naszym doświadczeniu:
- opuszczenie miasta, opuszczenie nie tylko budynku teatralnego, ale i ulicy miejskiej,
- odwołanie się do ludzi [widzów, odbiorców] nie skażonych "rutyną zachowań"
ani wyuczonym, wymodelowanym sposobem odbioru i szablonową skalą ocen,
- wyjście w przestrzeń teatrowi nie znaną
lub przestrzeń zaniechaną.
Przez przestrzeń rozumiem nie jakiś kolejny, obwarowany kostycznymi regułami, rytuałami "krąg zamknięty"... nie jakąś kolejną scenę; przez przestrzeń rozumiem obszar... a na tym obszarze wartości jego ziemi i wartości jego nieba. I nie chodzi mi
o tło albo o bezczynną, poetycką kontemplację natury. Chodzi o to, żeby
te wartości stały się żywymi uczestnikami zdarzeń (...)
(...) Zanurzenie, konkretniej - wwędrowanie
- w tak pojętą przestrzeń jest w stanie przypomnieć, a nawet przywrócić teatrowi
tę magiczną wartość, która wpisana jest
w rdzeń słowa "teatr". Bo THEA znaczy "widzenie"
- znaczy więc postrzeżenie,
- znaczy - jak pisze Mickiewicz - "dźwięk mnie uderzył, nagle moje ciało..."
- oznaczać musi wiedzę, moc i czystość (...)
(..) Kiedy... mówiłem o naszej pracy we wsiach wschodniej Polski, zapytano mnie, czy służy ona ludziom, do których się zwracamy i jak ma się do Nowego Teatru.
To, że służy ludziom, którzy nigdy nie komunikowali się z żywymi zjawiskami teatralnymi - jest oczywiste. A jak służy teatrowi? Myślę, że uczy teatru i sztuki od początku, nie po akademicku:
- uczy widzenia świata,
- uczy prawdy gestu,
- uczy muzyki,
- uczy prawdy w działaniach,
- uczy tego, że pozorna nienaturalność
jest właśnie naturalnością, że to, co z pozoru nieobyczajne, niemoralne, jest prawdziwe
i głębokie."
(Włodzimierz Staniewski. Fragment wystąpienia "Po nowe naturalne środowisko teatru")

18-29 lipca,
Włochy (Santarcangelo, Apeniny)
Zespół bierze udział w IX Festiwalu Teatro
in Piazza, odbywającym się na zamku
w Santarcangelo di Romagna. Założeniem festiwalu jest równoległe prezentowanie działań teatrów awangardowych
i tradycyjnych spektakli. W trakcie festiwalu "Gardzienice", wraz z grupą włoskich uczestników, organizują kilkudniową Wyprawę w Apeniny.
Wrzesień-październik
Wyprawy w jeleniogórskie, tarnobrzeskie, nowosądeckie
Grudzień, Francja (Nancy)
Podczas Światowego Festiwalu Teatru (Festiwal Mondial du Theatre'79) zespół prezentuje Spektakl Wieczorny.
W. Staniewski organizuje Wyprawę
w Wogezy

1980

17-19 maja, Lublin
Podczas II Międzynarodowych Spotkań Teatralnych Włodzimierz Staniewski, któremu pomaga Tomasz Rodowicz, organizuje sesje naukową Teatr wobec tradycji ludowych, przy współpracy Polskiej Sekcji Komitetu Nowego Teatru ITI. Staje się ona platformą szerokiej konfrontacji gardzienickiego przesłania pracy w nowym środowisku teatralnym, ze światem nauki i współczesną teatrologią. Udział w niej biorą m.in.: rosyjscy etnolodzy ze szkoły bachtinowskiej, przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich
z USA (prof. Ernest T. Kirby z Nowego Jorku), Japonii (prof. Gunji Masakatsu z Tokio), Turcji (prof. Metin And z Ankary), Kanady, Francji
i Włoch, oraz Eugenio Barba z Odin Teatret. Polskę reprezentują m. in.: doc. Ewa Nowicka - Rusek z Uniwersytetu Warszawskiego,
doc. Włodzimierz Pawluczuk z PWST
oraz Konstanty Puzyna. Sesję naukową uzupełniają warsztaty - prowadzone przez ‹Gardzienice›, japońskiego mistrza teatru
no Hideo Kanze oraz muzyków flamenco
z Andaluzji.
W Majdanie Abramowskim (zamojskie) odbywa się Wyprawa, w której bierze
udział dwudziestu pięciu uczestników sesji.
Począwszy od letnich Wypraw, prowadzonych zwłaszcza blisko wschodnich granic Polski, w pracy zespołu zarysowuje
się perspektywa nowego zamierzenia teatralnego Staniewskiego. Jest ono związane z poszukiwaniem materiału
do spektaklu Gusła, opartego na Dziadach Adama Mickiewicza. Podczas Wypraw nadal organizuje się Zgromadzenia i pokazuje Spektakl Wieczorny.
W tym roku w Wyprawach uczestniczy Włodzimierz Pawluczuk oraz dziennikarze (m.in.: Wojciech Pasternak), stażyści, studenci, goście z Norwegii i Francji.

1981

Kwiecień
Wyprawa w białostockie
Trwają prace nad przygotowaniem spektaklu Gusła.
Maj, Gardzienice
Polska premiera Guseł w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego odbywa
się w sali prób (w przyszłości nazwanej "Salą Awwakuma"). Udział biorą: Henryk Andruszko, Jan Bernad (później wymieniał
go Tomasz Rodowicz), Piotr Borowski, Krzysztof Czyżewski, Mariusz Gołaj, Jadwiga Rodowicz, Jan Tabaka, Wanda Wróbel i Anna Zubrzycka.
Maj - lipiec, Włochy
15 maja, Panzano
W kaplicy eremu San Pietro Alle Stinche, należącego do Zakonu Servi di Maria, bractwa o niekanonicznym obrządku, "Gardzienice" grają dwa spektakle Guseł
dla włoskich teatrologów, psychologów, religioznawców, antropologów kultury
i socjologów uczestniczących w seminarium Muzyka, spektakl, nawiedzenie.
16 maja, Villa le Barone
Na spotkaniu z uczestnikami sesji Włodzimierz Staniewski wygłasza odczyt
o potrzebie szukania nowego naturalnego środowiska teatru.
19 maja, Pontedera
Prezentacja Guseł w Piccolo Teatro
di Pontedera.
27 - 28 maja, Turyn
Dwa pokazy Guseł w kaplicy usytuowanej
w podziemiach kościoła kapucynów, Campania di Madonna.
Czerwiec, Wyprawa do Toskanii (Sovano, Castellottieri, Pittigliano, Terriciolla, Belaria, Mondaino). Wyprawie towarzyszą działania warsztatowe i Zgromadzenia, w czasie których prezentowane są Gusła i fragmenty Spektaklu Wieczornego. W Wyprawie bierze udział około pięćdziesięciu osób.
10 - 11 lipca, Pieve.
Dwa pokazy Guseł
18 lipca, Santarcangelo
Podczas XI Światowego Festiwalu Teatralnego "Gardzienice" przedstawiają Gusła.
Ogółem we Włoszech, odbywa się czternaście pokazów Guseł i osiem pokazów Spektaklu Wieczornego.
W Wyprawie zespołowi towarzyszy Anna Nike Mineyko, Zbigniew Osiński, Włodzimierz Pawluczuk oraz Mira Żelechower - Aleksiun.
17 - 27 lipca, RFN (Brückendorf)
Zespół pod kierunkiem Staniewskiego prowadzi dziesięciodniowe warsztaty teatralne z grupą aktorów niemieckich, szwajcarskich, austriackich i włoskich. Współpracę z zespołem podejmuje Urlich Hardt, Franz Hödl i Ralph Remsted z Niemiec. Pokazy Guseł.
W Wyprawach jesiennych, prócz pokazów Guseł i Spektaklu Wieczornego, podejmowane są prace nad poszukiwaniem materiału (początkowo przede wszystkim pieśni prawosławnych) do kolejnego spektaklu Staniewskiego, którego osnowa jest tekst Żywota, napisany przez Awwakuma Pietrowicza (1620 - 1682)
w więzieniu w Pustoziersku.
wrzesień - październik
Wyprawy w jeleniogórskie, olsztyńskie, białostockie, nowosądeckie
październik - listopad, Gardzienice
Cykl prac warsztatowych; prezentacje Guseł

1982

Ze względu na wprowadzenie stanu wojennego, działalność Stowarzyszenia Teatralnego "Gardzienice" zostaje zawieszona. Zakaz dotyczy także organizowania Wypraw. Zespół może prowadzić tylko zamknięte próby teatralne. Trwają prace nad Żywotem protopopa Awwakuma. Członkowie zespołu podejmują studia nad muzyką (śpiewem) prawosławia, liturgią i obrzędem; współpracują z Michałem Klingerem, teologiem prawosławnym.
Luty, maj, Berlin Zachodni
Jadwiga Rodowicz i Tomasz Rodowicz prowadzą seminarium teatralne i warsztaty na zaproszenie Akademie der Künste.
Lipiec, RFN (Erlangen)
W ramach XXII Międzynarodowych Spotkań Teatralnych "Gesichter Europas" odbywa
się (w Hugenotten Kirche) pokaz Guseł
i warsztat teatralny.
Lipiec, Włochy (Settimo Torinese)
Prezentacja Guseł podczas Festiwalu Viva Piazza.
Sierpień, Szwecja (Sztokholm, Göteborg)
"Gardzienice" uczestniczą w dwóch festiwalach teatralnych Scensommar Internationell Gruppteaterfestival, przedstawiając dziewięć spektakli Guseł
- sześć w Sztokholmie i trzy w Göteborgu. Prowadzą także warsztat teatralny
dla młodzieży sztokholmskiej.
Wrzesień, Laponia (Karesuando, Jokkmokk, Kautokeino)
Wielotygodniowa Wyprawa do Laponii otwierająca kilkuletni program nazwany Teatrem Ziemi.
Wrzesień - październik, Włochy (Sorano, Genua)
Wyprawa w rejon Ligurii.
Ogółem w tym roku Gusła pokazywane
są cztery razy w Gardzienicach i około trzydziestu razy za granicą.

1983

Wiosna, Gardzienice
Cotygodniowe spotkania zespołu z ludnością wiejską w Gardzienicach, młodzieżą z Lublina i Puław, podczas których prezentowane
są Gusła (w sumie dwadzieścia razy)
W cyklu pięciu Wypraw do piętnastu prawosławnych wsi bierze udział czterdziestu stażystów z Polski i dwudziestu siedmiu
z zagranicy. Stałą ich częścią są Zgromadzenia Wieczorne, pokazy Spektaklu Wieczornego, Guseł oraz fragmentów przygotowywanego Żywota protopopa Awwakuma. Również uczestnicy zagraniczni prezentują swoje działania, np. Theatre Beliashe z Norwegii, Teatr Milkway z Berlina Zachodniego.
Styczeń, maj, czerwiec, lipiec
Wyprawy w nowosądeckie, suwalskie
i bialskopodlaskie
Zespołowi towarzyszy Zbigniew Osiński
oraz goście z Niemiec i Włoch.
10 - 20 sierpnia, Włochy (Trivento)
Jan Bernad, Piotr Borowski, Krzysztof Czyżewski, Mariusz Gołaj, Jadwiga Rodowicz, Tomasz Rodowicz, Małgorzata Sporek, Włodzimierz Staniewski, Jan Tabaka i Anna Zubrzycka realizują kolejne etapy Programu Ziemi, poruszając się wzdłuż górskich, nieużywanych od ubiegłego wieku ścieżek mułów. Pokazy Spektaklu Wieczornego
i Guseł.
19 sierpnia
Premiera Żywota protopopa Awwakuma, według scenariusza i w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego, w górskiej kaplicy Chiesa di San Antonio al Fonte
del Cerro, położonej w pobliżu Trivento
w regionie Molise. Udział bierze Henryk Andruszko, Mariusz Gołaj, Jadwiga Rodowicz, Tomasz Rodowicz, Jan Tabaka i Anna Zubrzycka.
Wrzesień, Francja (Le Bridon, La Begude
- de - Marenc)
"Gardzienice" prowadzą warsztaty teatralne, zorganizowane na zaproszenie Teatru Mimikri.
Listopad, Gardzienice
Dwa polskie pokazy premierowe Żywota protopopa Awwakuma w kaplicy ariańskiej. Udział w spektaklu bierze czterech stażystów zagranicznych - Ulrich Hardt, Franz Hödl, Wolfgang Niklaus i Susanna Philhoffer.

1984

Maj, Włochy (Bolonia)
Włodzimierz Staniewski bierze udział
w konferencji Teatro Polacco:
Identita di una Cultura.
Czerwiec, Holandia (Amsterdam)
Pokazy Guseł i Żywota protopopa Awwakuma podczas Holland Festival, wewnątrz nazwy głównej katedry koronacyjnej Amsterdamu, Nieuwe Kerk. Latem kontynuowane
są Wyprawy (w nowosądeckie i do Grabarki
w białostockiem), mające głównie na celu naturalizację Żywota protopopa Awwakuma w prawosławnym środowisku wiejskim.
Jesień, Gardzienice
Podczas Zgromadzeń, organizowanych
na terenie wsi, prezentowany jest Maraton, czyli wszystkie dotychczasowe spektakle, połączone z pokazem elementów treningu
i dokumentacji Wypraw.

1985

Wiosna, Gardzienice
Cykl prac warsztatowych z młodzieżą studencką i licealną. Udział w nich bierze
m. in. Dorota Porowska i Sławomir Tomala.
26 stycznia - 2 lutego, Szwajcaria
(Bazylea, Zurych)
Prezentacja Guseł w kościele Leonhardskirche i Żywota protopopa Awwakuma w Albanskirche, w ramach przeglądu teatralnego Religion - Ritual
- Toleranz.
Marzec - kwiecień, RFN (Münster, Stuttgart)
Włodzimierz Staniewski prowadzi staż teatralny w Theather Pumpenhaus
w Münster, którego owocem jest przedstawienie zawiązujące działalność nowego teatru w Niemczech. Do ostatniego etapu stażu Staniewski zaprasza Tomasza Rodowicza i Annę Zubrzycką.
Pokaz Guseł i Żywota protopopa Awwakuma podczas sympozjum Tydzień Artauda, organizowanego przez Wyższą Szkołę Teatralną w Stuttgarcie i zachodnioniemiecki ośrodek ITI.
Czerwiec, Wielka Brytania (Londyn)
Włodzimierz Staniewski i Anna Zubrzycka, jako tłumacz, biorą udział w sympozjum poświęconym związkom teatru z kulturą ludową, przygotowanym przez City University of London i Barbican Institute.
24 - 25 czerwca
Wyprawa w bielskopodlaskie
Lato, Stany Zjednoczone
Włodzimierz Staniewski i Tomasz Rodowicz Wyprawiają się do plemion indiańskich
(Zuni, Hopi, Havasupai).
Lipiec - sierpień, Norwegia, Finlandia
Wyprawa do Laponii, we współpracy
z norweskim Theatre Beliashe.
23 - 29 sierpnia, Szwecja (Sztokholm)
W ramach Scensommar Internationell Gruppteaterfestival, zespół przedstawia Gusła i Żywot protopopa Awwakuma, połączone ze Zgromadzeniem Wieczornym oraz pokazem metod pracy zespołu.
5 - 7 września, Norwegia (Bergen, Svelvik)
Zgromadzenie Wieczorne z odwoływaniem się do "przyrody" Guseł. W czasie International Theatre Festival Mariusz Gołaj
i Tomasz Rodowicz prowadzą seminarium
w Seletun, dla studentów szkoły teatralnej
w Bergen.
23 - 30 września, Dania (Arhus)
Pokazy Guseł i Żywota protopopa Awwakuma w kościele Vor Frue Kirke, połączone
ze Zgromadzeniem Wieczornym
i demonstracją technik aktorskich, organizowane przez Arhus Theatre Academy.
Październik, Szwecja (Lund)
Seminarium dla studentów szkoły teatralnej.
Jesień, Gardzienice
Praca nad stworzeniem całonocnych działań teatralnych, zawierających w sobie wszystkie dotychczasowe spektakle
oraz rezultaty studiów nad Teatrem Ziemi.

1986

20 - 25 maja - czerwiec, Stany Zjednoczone (Boston, Cambridge, Mass.)
Staże i warsztaty teatralne zorganizowane dla środowiska uniwersyteckiego
i teatralnego, przy współpracy Double Edge Theatre.
27 - 29 czerwca, Kanada (Toronto)
Warsztaty teatralne prowadzone w ramach International Theatre Training Congress. Prezentacja Awwakuma, tzw., Maratonu, czyli cyklu: Gusła - Zgromadzenie
- Awwakum, a także metod pracy artystycznej oraz dokumentacji fotograficznej i filmowej podczas World Stage Festival.
Czerwiec - lipiec, Stany Zjednoczone (Baltimore, Md., Boston, Cambridge, Mass)
15 - 29 czerwca, Baltimore, Md.
Podczas Festiwalu Teatru Narodów zespół prezentuje Zgromadzenie - Awwakuma oraz Maraton w podziemiach i nazwie kościoła
St. Vincent a Paulo. W entuzjastycznych recenzjach prasowych występy "Gardzienic" są zaliczane do najpoważniejszych zjawisk teatralnych na świecie.
Boston, Cambridge, Mass. Na zaproszenie Double Edge Theatre i władz miasta "Gardzienice" przedstawiają w Baptist Church Awwakuma i Maraton, prowadzą serię praktycznych i teoretycznych seminariów.
15 sierpnia - 2 września, Szwajcaria (Bazylea, Binn)
Na festiwalu kultury w Bazylei "Gardzienice" prezentują cykl: Awwakum - Spektakl Wieczorny, wznowiony na czas Wyprawy oraz Gusła.
W Gusłach, prócz stałego zespołu, gra Volker Biessenbender, skrzypek - wirtuoz
ze Szwajcarii i Christian Bredholt, Duńczyk.
W Spektaklu Wieczornym po raz pierwszy biorą udział Dorota Porowska i Stanisław Kral. Wyprawa w alpejskie rejony kantonu Wallis.
Listopad, RFN (Münster)
Na zaproszenie miejscowego ośrodka Theateriniziative zespół prezentuje
w kościele Peterskirche, a później
w Dominikanerkirche, Maraton.
Prowadzi też warsztat teatralny dla aktorów.
Od marca biuro Ośrodka mieści się przy
ul. Grodzkiej 5a.

1987

Marzec - maj, Gardzienice
Zespół prowadzi cykl jednodniowych
i dwudniowych warsztatów dla małych grup (od siedmiu do dziesięciu osób). Udział bierze m.in. Grzegorz Bral z Gdańska
i Aureliusz Leżeński z Warszawy.
W tym czasie Awwakum jest pokazywany dwanaście razy. W spektaklach gra kwartet smyczkowy z II Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie.
10 - 18 maja, Wielka Brytania, Irlandia (Londyn, Cardiff, Dublin, Belfast, Derry, Glasgow)
Włodzimierz Staniewski odbywa rekonesans przed planowanymi pokazami Awwakuma
i Maratonu, poszukując - z myślą o Carmina Burana - celtyckiego genius loci.
26 - 29 czerwca, Lublin, Gardzienice
Włodzimierz Staniewski i Jadwiga Rodowicz (konsultant naukowy) organizują międzynarodowe sympozjum Przyroda słowa w kulturach teatralnych. W sympozjum biorą udział zagraniczni teoretycy i praktycy teatru: Ailu Gaup z Laponii, Aborygen
z Australii, Joseph Chaikin (twórca Open Theatre) ze Stanów Zjednoczonych, Ernie Dingo, Michael Opittz z RFN, Peter Stormare (aktor szwedzki), Bjorn Sundkvist (aktor norweski), Emori Toru z Japonii, Matthias Wuttke z RFN, R. J. Zwi - Werblowsky (Hebrew University of Jerusalem) z Izraela. Polskę reprezentują: Michał Boni, Grzegorz Godlewski i Leszek Kolankiewicz (Uniwersytet Warszawski), Małgorzata Łabędzka
- Koecherowa, Piotr Sadowski i Andrzej Wierciński (PWST we Wrocławiu),
Ireneusz Guszpit i Włodzimierz Pawluczuk (Uniwersytet Jagielloński).
Tematem sympozjum są pierwotne techniki śpiewu, formy ekspresji głosowej archaicznej poezji i muzyczne struktury mowy
- istotne punkty wyjścia w pracy nad nowym spektaklem Carmina Burana. W sesji uczestniczą także aktorzy kreujący
w różnych krajach rolę Hamleta
(z Polski Jerzy Radziwiłowicz).
Jednocześnie członkowie zespołu prowadzą warsztaty praktyczne w Gardzienicach,
w których uczestniczą muzycy (m.in. Jacek Ostaszewski), aktorzy i przedstawiciele kultur tradycyjnych. Czterokrotna prezentacja Żywota protopopa Awwakuma.
Październik, Meksyk
Włodzimierz Staniewski wyjeżdża na rekonesans - tropami A. Artauda - do Indian Tarahumara w Sierra Madre Occidental.
Listopad, Belgia (Gandawa)
Podczas festiwalu pod nazwą Polacy Przyjeżdżają, zorganizowanego przez Socio
- cultureel Centrum Vooruit (flandryjskie centrum kultury) zespół przedstawia
Żywot protopopa Awwakuma na zamku Gravensteern.
Ogółem w tym roku zaprezentowano osiemnaście spektakli Żywota protopopa Awwakuma.

1988

Kwiecień, Gardzienice
Cztery pokazy Żywota protopopa Awwakuma.
14 - 18, 21 - 25 czerwca, Stany Zjednoczone (Nowy Jork)
W ramach The First New York International Festival of the Arts zespół przedstawia Żywot protopopa Awwakuma i fragmenty Zgromadzenia na motywach muzycznych Carmina Burana, w kaplicach bocznych katedry St. John the Divine. Ogółem odbywa się jedenaście przedstawień.
17 - 26 sierpnia, Korea Południowa (Seul)
Podczas Festiwalu Teatralnego, towarzyszącego Olimpiadzie w Seulu (Seoul Olimpic Arts Festival), "Gardzienice" dają dwukrotny pokaz Awwakuma w Munye Theatre Small Hall. Entuzjastyczne recenzje w koreańskiej prasie. Włodzimierz Staniewski podejmuje rekonesans celem poznania szamańskiego obrzędu Ku't.
Wrzesień - październik, Gardzienice
Sześciokrotny pokaz Awwakuma.
16 - 17 października, Wyprawa w zamojskie
24 - 28 listopada, Warszawa
Pokaz Żywota protopopa Awwakuma podczas V Międzynarodowych Spotkań Teatralnych,
w Pałacu Prymasowskim.
Ogółem zaprezentowano w tym roku dwadzieścia cztery spektakle Awwakuma,
w tym jedenaście razy w Stanach Zjednoczonych i dwukrotnie w Korei Południowej

1989

Marzec - kwiecień, Gardzienice
Czterokrotny pokaz Żywota protopopa Awwakuma, W spektaklu na skrzypcach
gra Małgorzata Paleń, na fletach - Jacek Ostaszewski.
Marzec, Wielka Brytania
Rekonesans Anny Zubrzyckiej i Tomasza Rodowicza, poprzedzający występy teatru
na przełomie kwietnia i maja.
18 - 19 marca, Gardzienice
Catherine Corrigan, Mariusz Gołaj i Tomasz Rodowicz prowadzą spotkanie wstępne
dla uczestników I etapu Semestru praktyk teatralnych.
Stowarzyszenie Teatralne "Gardzienice" tworzy długofalowy projekt Kursów dla Instruktorów Teatralnych i Animatorów Kultury, adresowany przede wszystkim
do środowisk studenckich z całej Polski, zwłaszcza Uniwersytetu Warszawskiego
i Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach kursów przewidziano praktyki teatralne, organizowanie seminariów, sympozjów, Wypraw i Zgromadzeń. Projekt zakłada współpracę dydaktyczną z reżyserami teatralnymi i filmowymi, aktorami, muzykami, nauczycielami głosu i ruchu,
a także animatorami kultury z kilkunastu krajów świata. Kilkudniowe work-session
dla studentów odbywają się od tej pory
w Gardzienicach co kilka miesięcy, z większą częstotliwością od wiosny do późnej jesieni. Wielu uczestników warsztatów bierze udział w Wyprawach, międzynarodowych seminariach i w zagranicznych praktykach teatralnych zespołu. Dla niektórych zwieńczeniem warsztatów jest udział
w spektaklu.
Marzec - kwiecień, Gardzienice
Czterokrotny pokaz Żywota protopopa Awwakuma.
Kwiecień - maj, Wielka Brytania
14 - 16 kwietnia, Dartington
"Gardzienice" uczestniczą w Międzynarodowej Konferencji Teatralnej Points of Contact: Performance, Nature, Culture, odbywającej się w Dartington College of Arts, organizowanej przez Richarda Gougha, dyrektora Centre for Performance Research z Cardiff, oraz Theatre Papers at Dartington College of Arts.
W części teoretycznej konferencji występują między innymi Małgorzata Dziewulska
i Janusz Majcherek.
W Great Hall odbywa się warsztat
o charakterze Zgromadzenia, a także pokaz metod pracy zespołu, kończący się prezentacją Żywota protopopa Awwakuma.
20 - 22 kwietnia, Południowa Walia "Druidstone Haven"
Zespół prowadzi work - session. Warsztat
w Druidstone Haven rozpoczyna wieloletnią współpracę Ośrodka z angielskim środowiskiem teatralnym.
25 - 28 kwietnia, Cardiff
W St. Germain's Church odbywa się pokaz Maratonu i Awwakuma.
3 - 4 maja, Glasgow
Prezentacja Awwakuma w Wood Hall, podczas Fest Glasgow Mayfest.
8 - 10 maja, Brighton
Pokaz Maratonu a St. Martin's Church,
w ramach Brighton International Festival.
7 - 9 lipca, Wyprawa na Kurpie
Uczestnikami są kursanci Semestru Praktyk Teatralnych.
Lato, Grecja (góra Athos, Ateny)
Rekonesans Włodzimierza Staniewskiego, będący przygotowaniem do realizacji "projektu greckiego", planowanego na 1990 rok. Materiał muzyczny zebrany na górze Athos zostaje wykorzystany w przygotowywanym spektaklu Carmina Burana.
3 - 8 października, Węgry (Budapeszt)
Pokaz Żywota protopopa Awwakuma na VI Festiwalu Teatrów Ruchu.
14 grudnia, Gardzienice
Decyzją Naczelnika Gminy Piaski Oficyna Pałacowa zostaje przekazana w wieczystą dzierżawę Ośrodkowi Praktyk Teatralnych "Gardzienice". Od tej pory prowadzi
się intensywny remont zachowanych pomieszczeń, a potem odbudowę
jej zburzonej części.
Spółka "Gardzienice - Młyn" (Mariusz Gołaj, Dorota Porowska, Tomasz Rodowicz, Włodzimierz Staniewski" kupuje gardzienicki młyn. Poddany generalnemu remontowi wznawia działalność użytkową. Przestrzeń Młyna jest także adaptowana do potrzeb teatralnych i koncertowych.
Ogółem zaprezentowano szesnaście razy Awwakuma (w tym cztery razy za granicą)
i dwa razy Maraton (za granicą)

1990

1 stycznia
Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" zmienia status prawny. Stowarzyszenie staje się państwową instytucją kultury.
Od początku roku trwają prace remontowo
- adaptacyjne w Oficynie Pałacowej (sala kominkowa, sala kafelkowa, garderoba, sala prób).
Kwiecień, Warszawa.
Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Skubiszewski, przyznaje Ośrodkowi Praktyk Teatralnych "Gardzienice" dyplom uznania
za wybitne zasługi dla szerzenia kultury polskiej za granicą.
Maj, ZSSR (Moskwa)
Rekonesans W. Staniewskiego.
24 maja - 2 czerwca, Gardzienice
Sesja robocza dla dziesięciu aktorów Alibi Theatre z Londynu, pod dyrekcją Alison Hodge. Udział biorą m.in. Catherine Corrigan
i Emma Rice, które podejmują współpracę
z zespołem. W trakcie sesji odbywają
się małe Wyprawy w kilku grupach, m.in.
do Gabowych Grądów (starowiercy),
do Wierszalina i Łuków Końskich. Naturalny materiał z Wyprawy posłuży do pracy
nad warsztatem aktorskim; fragmenty pracy zostały sfilmowane przez Jacka Petryckiego.
Lato, Gardzienice
Próby w Młynie do Carmina Burana
18 - 19 sierpnia, Grabarka
Udział, po raz czwarty od 1981 roku,
w święcie Przemienienia Pańskiego.
Pobyt na Grabarce filmuje Jacek Petrycki.
Sierpień - wrzesień, Włochy (Faenza, Bergamo)
21 - 22 sierpnia, Faenza
Pokaz Awwakuma w składzie: Henryk Andruszko, Mariusz Gołaj, Stanisław Kral, Dorota Porowska, Tomasz Rodowicz, Anna Zubrzycka. Skrzypce - Marzena Kawczyńska; śpiew - Elżbieta Podleśna, Jacqueline P. Thomas, Helen Wahlgren.
28 - 30 sierpnia, Bergamo
W czasie Międzynarodowego Festiwalu Tearu Muzyki i Tańca, "Gardzienice" przedstawiają w kościele św. Augustyna Maraton (Awwakum - Zgromadzenie, oparte
na motywach muzycznych Carmina Burana)
i prowadzą warsztat z udziałem Macieja
i Waldemara Rychłych z Kwartetu Jorgi.
Włodzimierz Staniewski wygłasza przemówienie na miejscowym Uniwersytecie.
1 - 3 września
W górzystych okolicach Florencji, w eremie San Pietro Alle Stinche, zespół pracuje
nad Carmina Burana i daje pierwszy publiczny koncert, złożony z muzycznego materiału przedstawienia. Udział w nim bierze Grzegorz Bral, Mariusz Gołaj, Alison Hodge, Stanisław Kral, Wojciech Naja, Dorota Porowska, Tomasz Rodowicz, Jacquline P. Thomas, Helen Wahlgren oraz Anna Zubrzycka.
15 - 21 października, Gardzienice
Międzynarodowe sympozjum Praktyki teatralne wobec ekologii. Jego celem jest poszerzenie obszaru teatru o mało znane środowiska naturalne Wschodu i Zachodu.
W sympozjum bierze między innymi udział Paul Allain, Małgorzata Dziewulska, Richard Gough, Ulrich Hardt, Michał Klinger, Leszek Kolankiewicz, Janusz Majcherek, Michael Nangle, Włodzimierz Pawluczuk, Zbigniew Taranienko i Marek Zagańczyk.
W trakcie sympozjum odbywają
się warsztaty teatralne prowadzone przez Vasilisa Largosa i Angelę Lyra, reżyserów
i aktorów z Grecji - dla studentów Seminarium Praktyk Teatralnych, zaś przez Christę Nonhoff - dla dzieci w Piaskach.
Nika Kosenkowa z Petersburga i Joan Mills
z Cardiff (Centre for Perfomance Research), specjalistki w zakresie niekonwencjonalnych technik głosowych, prowadzą warsztat głosowy. Reżyser norweski Per Borg,
wraz ze swoimi aktorami, organizuje
w Gardzienicach pochód teatralny; Tatiana Bieliakowa (sopran), i Aleksandra Sujetin (lutnia barokowa) dają w Lublinie koncert muzyki dawnej. Występują także Kwartet Jorgi i zespół muzyczny Teatru Wiejskiego "Węgajty".
Zgromadzenie z udziałem mieszkańców okolicznych wsi, podczas którego prezentują Awwakuma i - po raz pierwszy - spektakl Carmina Burana. Przy tworzeniu architektury przestrzeni współpracowała Teresa Targońska i Grzegorz Bral, a przy opracowaniu muzycznym Jacek Ostaszewski, Elżbieta Podleśna, Tomaz Rodowicz i Maciej Rychły.
Obsada: Grzegorz Bral (Tristan), Mariusz Gołaj (Merlin), Tomasz Rodowicz (Król Marek), Anna Zubrzycka (Izolda Starsza), Dorota Piorowska (Izolda Młodsza), Jacquline P. Thomas (Viviana), Catherine Corrigan, Emma Rice (Wiedźmy), Stanisław Kral (Trędowaty).
Chór w składzie: Marzena Kawczyńska, Agnieszka Kuczyńska, Jagoda Machajek, Iwona Majczak i inni. Przewodnik chóru
- Elżbieta Podleśna. Na pierwszym spektaklu kierowała światłem Alison Hodge.
Listopad, Gardzienice
Dwukrotny pokaz Żywota protopopa Awwakuma i trzykrotny Carmina Burana.
3 - 8 grudnia, Czechosłowacja (Praga)
Włodzimierz Staniewski, z towarzyszeniem Grzegorza Brala i Anny Zubrzyckiej, prowadzi demonstrację metod pracy, zorganizowaną przez Ośrodek Kultury Polskiej w Pradze.
Grudzień
Rekonesans Anny Zubrzyckiej w Australii
i Mariusza Gołaja w Nowej Gwinei.
15 grudnia, Gardzienice
Prezentacja Żywota protopopa Awwakuma
i Carmina Burana.

1991

Luty - kwiecień, Gardzienice
Odbywa się trzynaście pokazów Carmina Burana i sześć pokazów Żywota protopopa Awwakuma.
2 - 10 kwietnia, Ukraina (Huculszczyzna)
Rekonesans Henryka Andruszki i Macieja Rychłego przed Wyprawą na Ukrainę.
15 - 19 kwietnia, Lublin, Gardzienice
Sympozjum polsko - szwedzkie Teatr
i kultura; prowincje wobec centrum.
Wśród zaproszonych uczestników jest m. in. Irena Kraus - dramaturg, Marika Lagercrantz - aktorka, Susanne Marko - krytyk z Entre Theatre Magazine, Juan Rodriguez - aktor, Leif Stinnerbom - dyrektor Vastana Teater, Chris Torch - dyrektor Teatru Jordcircus,
Ivar Wiklander - aktor, dyrektor artystyczny Folkteatern z Göteborga. Stronę polską reprezentuje Małgorzata Dziewulska, Leszek Kolankiewicz, Wojciech Krukowski, Lech Raczak i Zbigniew Taranienko. Tematem sympozjum jest inspirująca rola prowincji, zarówno w skali kraju jak i Europy
(zwłaszcza teatru przechowującego wartości tradycyjne] wobec kultury centrum). Prowadzone są także warsztaty, z udziałem około dwudziestu studentów szkół artystycznych i kierunków humanistycznych. Odbywają się liczne prezentacje i koncerty.
20 - 30 kwietnia, Gotlandia, Szwecja (Sztokholm)
Pierwsza Wyprawa na Gotlandię
Włodzimierz Staniewski - z Anną Zubrzycką
i Grzegorzem Bralem - daje pokaz metod pracy w Instytucie Polskim w Sztokholmie.
3 - 4 maja, RFN (Mulheim)
Podczas festiwalu Theaterlandschaft - Polen 3 Jahr, organizowanego przez Theater
am der Ruhr, "Gardzienice" dają pokaz Carmina Burana w Theater im Raffelbergpark. Zachodzą zmiany w obsadzie: Viviana
- Catherine Corrigan; Trędowaci - Stanisław Kral, Jacek Malej. W chórze prowadzonym przez Elżbietę Podleśną śpiewa Jagoda Machajek, Iwona Majczak, Marzena Kawczyńska i Jacek Topczewski.
Maj, Gardzienice
Sześć pokazów Żywota protopopa Awwakuma i Carmina Burana.
28 maja - 7 czerwca, Kraków
W ramach cyklu imprez artystycznych, towarzyszących sympozjum KBWE, zespół trzykrotnie wystawia Awwakuma i Carmina Burana w Hali Sokoła (trzeci, dodatkowy pokaz na wyraźne życzenie publiczności).
Do chóru w Carmina Burana dochodzi m.in. David Annan, Wojciech Machajek, Jarosław Tomica i Wioletta Tomica.
Czerwiec, Gardzienice
Pięć pokazów Carmina Burana i trzy Żywota protopopa Awwakuma.
5 - 6 lipca, RFN (Monachium)
Podczas festiwalu Dialog mit Polen "Gardzienice" grają Carmina Burana.
9 lipca, Gardzienice
Prezentacja Carmina Burana.
28 sierpnia - 4 września, ZSRR
(Moskwa, Turkmenia)
Rekonesans W. Staniewskiego, na zaproszenie Związku Stowarzyszeń Twórców w Moskwie (współpraca organizacyjna:
Stach Gąsienica - Szymków).
Wrzesień, Gardzienice
Trzy pokazy Carmina Burana i dwa Żywota protopopa Awwakuma. Odbywa się spotkanie wstępne dla uczestników warsztatu
w Gardzienicach.
18 - 22 września, Gardzienice
Kolejne międzynarodowe sympozjum z cyklu Praktyki teatralne wobec ekologii. Bierze
w nim udział m. in. Noirin Ni Riain z Irlandii, jedna z najwybitniejszych śpiewaczek wykonujących pieśni w odradzającym
się, staroceltyckim stylu śpiewania. Prócz niej - Abdurachman Abdunarazow, reżyser teatralny z Uzbekistanu, Renato Morelli
- etnomuzykolog, reżyser filmowy i badacz
z Włoch, Michael O'Suilleabhain - kompozytor i etnomuzykolog z Irlandii. Ze strony polskiej udział bierze Tadeusz Bradecki - dyrektor Teatru Starego w Krakowie, Małgorzata Dziewulska, Grzegorz Godlewski, Janusz Majcherek, Krzysztof Pysiak (dziennikarz), Zbigniew Taranienko i Marek Zagańczyk. Zespół, wraz z Angelą Lyra i Vasilisem Largosem z Grecji, prowadzą także Kurs Praktyk Teatralnych dla studentów.
Prezentowany jest spektakl Teatru Tanto
z Wiednia, koncerty Noirin Ni Riain i Kwartetu Jorgi. Sympozjum kończy Agape, przygotowana przez Jane Bell z Druidstone Haven.
1 - 4 października, Szwecja (Sztokholm)
Drugie sympozjum Teatr i kultura: prowincje wobec centrum. Ze strony polskiej udział biorą: Małgorzata Dziewulska, Tomasz Łubieński, Janusz Majcherek, Zbigniew Taranienko i Marek Zagańczyk.
16 - 27 października, Ukraina
Pierwsza Wyprawa na Ukrainę
Grudzień, Wielka Brytania (Stratford)
Włodzimierz Staniewski - z towarzyszeniem Grzegorza Brala, Mariusza Gołaja, Elżbiety Podleśnej, Doroty Porowskiej, Tomasza Rodowicza i Anny Zubrzyckiej - prowadzi sześciodniowy warsztat dla trzynastu aktorów Royal Shakespeare Company. Artystyczna praca zespołu znajduje żywy oddźwięk w prasie angielskiej.
Ogółem w tym roku zaprezentowano trzydzieści dwa razy Carmina Burana
i dziewiętnaście razy Żywot protopopa Awwakuma.

1992

Styczeń, Gardzienice
Pokaz Żywota protopopa Awwakuma
i Carmina Burana.
4 - 6 lutego, Warszawa
W ramach XXI Warszawskich Spotkań Teatralnych w Centrum Sztuki Współczesnej, "Gardzienice" prezentują Awwakuma
i Carmina Burana.
Marzec, Stany Zjednoczone (Nowy Jork)
Włodzimierz Staniewski bierze udział w New York Celebrates the Arts, koordynowanych przez The New York International Festival
of the Arts.
Marzec - lipiec - sierpień, Gardzienice
Systematyczne, kilkudniowe warsztaty
dla studentów Katedry Kultury Polskiej UW. Uczestnicy drugiego Kursu dla Instruktorów Teatralnych i Animatorów Kultury przygotowują samodzielną Wyprawę
na Gotlandię (m.in. zbierają fundusze
na wynajęcie jachtu pełnomorskiego).
Od marca do sierpnia odbywają się pokazy Dyptyku: Żywot protopopa Awwakuma
i Carmina Burana (ogółem szesnaście razy).
Kwiecień, Poznań
Na zaproszenie inauguracji nowej sali Teatru Ósmego Dnia, "Gardzienice" dwukrotnie prezentują swój Dyptyk Teatralny.
W Żywocie protopopa Awwakuma
na skrzypcach gra Agata Babińska, a Maciej Rychły i Dymitr Czebak - na fletni Pana i supiłkach.
20 - 23 czerwca, Kraków
Podczas Europejskiego Miesiąca Kultury,
w ramach spotkań teatralnych zespół przedstawia swój Dyptyk. Odbywa się także Zgromadzenie muzyczne, prowadzone przez Noirin Ni Riain z Irlandii i Jacka Ostaszewskiego, mające na celu zderzenie kultury huculskiej i irlandzkiej. Uczestniczą muzycy z Huculszczyzny: Jurij Gorodżuk, Dmitrij Martyszczuk, Iwan Wołyniuk i Wasilij Wołyniuk; trzech muzyków z Irlandii, Christian Bradholt oraz muzycy z zespołu "Węgajty".
16 - 28 sierpnia, Gotlandia (Vasby, Vamblingbo, Sundre)
Szesnastu uczestników warsztatów samodzielnie organizuje Wyprawę jachtem na Gotlandię, chcąc towarzyszyć "Gardzienicom" przy realizacji artystycznego projektu Włodzimierza Staniewskiego Wydarzenie, w południowym rejonie wyspy (Burgsvik). Ze studentami Wyprawiają się także Ireneusz Guszpit i Janusz Majcherek.
Warsztaty i treningi teatralne obejmują przygotowania do spektaklu i działania animatorskie kursantów w środowisku naturalnym. Studenci zapoznają się
z historią, zabytkami i kulturą wyspy, biorą udział w seminarium Kultura i ekologia
w Muzeum Historycznym Visby, na którym programowe wystąpienie ma Włodzimierz Staniewski.
Na Gotlandii odbywają się trzy pokazy Carmina Burana w kościele St. Nicolas
w Visby oraz pokaz Awwakuma w kościele
St. Larche.
Spektakl Carmina Burana prezentowany jest później w Sztokholmie, w sali Musik Museet, a następnie na północy kraju, w Umea i Sundsvall.
22 - 27 września, Irlandia (Derry)
Podczas International Workshop Festival zespół prowadzi międzynarodowy warsztat dla aktorów, prezentuje Dyptyk i urządza Zgromadzenie.
28 września - 23 października, Irlandia, Walia, Anglia
Wyprawy i rekonesanse po Irlandii
Trzy pokazy Carmina Burana i Żywota protopopa Awwakuma w kościele w Nottingham; pokazy w Cardiff (Atlantic College).
Trzy pokazy Dyptyku w Londynie (kościół
St. Paul's w Hammersmith) i w Royal Shakespeare Company w Stratfordzie.
20 - 22 listopada, Gardzienice
W spotkaniu podsumowującym działalność kursu w 1992 roku bierze udział dwudziestu sześciu jego uczestników. "Gardzienice" wystawiają Dyptyk.
29 listopada - 15 grudnia, Anglia (Stratford)
Kolejny, dwutygodniowy warsztat dla aktorów Royal Shakespeare Company, prowadzony przez W. Staniewskiego.
Ogółem, w całym roku odbyło się sześćdziesiąt jeden spektakli w Polsce
i siedemdziesiąt za granicą.

1993

Styczeń, Warszawa
W Centrum Sztuki Współczesnej odbywa
się spotkanie Mariusza Gołaja i Tomasza Rodowicza z kilkudziesięcioosobową grupą młodzieży, w celu rekrutacji na nowy Kurs Instruktorów Teatralnych i Animatorów Kultury.
Marzec, Gardzienice
Dziewięcioro młodych muzyków (Marek Andzejewski, Rafał Cichowski, Maciej Filipczuk, Joanna Grzywaczewska, Izabela Kuruś, Marcin Mrowca, Anna Nowicka, Agata Rojek, Grzegorz Sturski), z których większość uczestniczyła w zajęciach Kursu w roku 1991 i 1992, prowadzi prace warsztatowe
i repertuarowe tworzącego się wówczas zespołu muzycznego "Hojra". Po cyklu warsztatów w 1993 roku członkowie zespołu zostają zaangażowani do współrealizacji Wyprawy na Ukrainę i wieńczącego
ją Sympozjum.
1 - 4 kwietnia, Szwecja (Sztokholm)
Mariusz Gołaj bierze udział w International European Theatre Meeting.
1 - 8 kwietnia, Japonia
J. Rodowicz i W. Staniewski prowadzą rekonesans w Japonii.
22 - 24 kwietnia, Gardzienice
Warsztat dla trzydziestu trzech uczestników Kursów prowadzą - obok członków zespołu
- Cicely Berry, dyrektor emisji głosu (Voice Director) w Royal Shakespeare Company, Andrew Wade - jej asystent i aktor z Royal Shakespeare Company oraz Albert Hunt
- teatrolog, krytyk i reżyser teatralny. Uczestnicy pracują nad tekstami Herberta, Różewicza i Szekspira.
"Gardzienice" dają trzy pokazy Dyptyku.
27 kwietnia, Lublin
Założenie Fundacji na rzecz Wspierania Działania OPT "Gardzienice" i Inicjatyw Kulturalnych Włodzimierza Staniewskiego (zarząd: Mariusz Gołaj, Tomasz Rodowicz, Włodzimierz Staniewski]). Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie działalności artystycznej i kulturowej OPT "Gardzienice"; inicjatyw zmierzających do wypracowania niekonwencjonalnych form kulturowych poprzez teatr, edukację i badanie tradycji; projektów dążących do łączenia działalności kulturalnej z ekologią i służących tworzeniu właściwej temu infrastruktury.
22 - 30 maja, Toruń
Dwa pokazy Dyptyku podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT'93.
24 - 27 czerwca, Gardzienice
Trzydziestu dziewięciu uczestników Kursu Instruktorów Teatralnych bierze udział
w warsztatach przygotowujących
do realizacji projektu Ukryte terytoria, planowanego na Ukrainie we wrześniu 1993 r. Warsztaty obejmują cykl wykładów
dr M. Nesteruk z Uniwersytetu Warszawskiego, Macieja Rychłego z Kwartetu Jorgi, dr Ireneusza Guszpita z Uniwersytetu Wrocławskiego, Paula Allaina - dziennikarza BBC i reżysera, współpracującego z Royal Shakespeare Company - oraz pracę w sekcji muzycznej, teatralnej i dokumentacyjnej. Prowadzone są także tzw. sesje story
- telling, kształtujące umiejętności komunikacyjne. Całość w opracowaniu i pod kierownictwem Włodzimierza Staniewskiego
i jego współpracowników (głównie Mariany Sadowskiej).
Trzy pokazy Dyptyku.
Czerwiec - lipiec, Ukraina
Rekonesans Paula Allaina i Mariany Sadowskiej, przed przygotowywaną Wyprawą na Ukrainę.
27 lipca - 9 sierpnia, Japonia (Toga, Mito)
Podczas Toga Festival '93 (multikulturowa "wioska" sztuki, prowadzona przez jednego
z największych reżyserów japońskich, Tadashi Suzuki) i w Art Tower Mito zespół dwukrotnie prezentuje Carmina Burana
i Awwakuma, spotykając się
z entuzjastycznym przyjęciem japońskiej publiczności. W Carmina Burana rolę Tristana przejmuje Jan Tabaka.
28 - 31 sierpnia, Gardzienice
Podczas sesji roboczej dla trzydziestu jeden uczestników przyszłej Wyprawy na Ukrainę, kontynuowane są prace artystyczne
i dokumentacyjno - edytorskie, przygotowujące do prowadzenia badań
w terenie.
Pokaz Dyptyku.
13 - 14 września, Gardzienice
Uczestnicy przyszłej Wyprawy zdobywają umiejętności z zakresu logistyki i metod komunikacji w czasie prac etnograficznych
i działań artystycznych.
14 września - 7 października, Ukraina
Międzynarodowa Wyprawa Artystyczno
- Badawcza Ukryte Terytoria.
5 - 7 października, Lwów
Spotkanie wszystkich uczestników Wyprawy, zwieńczone serią Zgromadzeń. W Teatrze im. Kurbasa odbywają się spektakle muzyczne
i teatralne zespołów uczestniczących
w Wyprawie, a także występy muzyków tradycyjnych, poznanych w czasie Wyprawy.
Prezentacja spektakli Carmina Burana
i Żywot protopopa Awwakuma w kościele Dominikanów (Muzeum Religii i Ateizmu).
7 - 10 października, Gardzienice
Sympozjum Ukryte Terytoria, podsumowujące i wieńczące Wyprawę
na Ukrainę. Odbywa się w kilku miejscach
- w Oficynie, "Sali Awwakuma", Młynie, wiejskich chałupach i w przestrzeni otwartej.
Bierze w nim udział przeszło dwustu uczestników Wyprawy, m. in. Ireneusz Guszpit, Tony Hill (reżyser i dyrektor The Other Place - Royal Shakespeare Company), Wołodymyr Kuczyński (reżyser Teatru im. Kurbasa we Lwowie), Erik Norlin (reżyser
i dyrektor Teatru Slava ze Szwecji), Włodzimierz Pawluczuk, Bill Reichblum (reżyser, dyrektor Theatre Studio z Los Angeles), muzycy: Radosław Nowakowski, Jacek Kleyff i "Orkiestra Na Zdrowie"
oraz kapele "Słoma i jego bębniarze",
"Igor i BBK Acoustic Sound", "Strzecha".
W trakcie Sympozjum "Gardzienice" dwukrotnie prezentują Awwakuma i Carmina Burana, Teatr Tanto z Wiednia - Carmen Ost (skład: Elviera Ortis, Susanna Philhoffer, Tomasz Rodowicz, Jan Tabaka, Vincent Verbeeck); Teatr Slava - Faustus Borealis, Theatre Studio of Los Angeles - fragmenty Cinders of Thebes, teatr Komauna Otwock
- Sens życia. Przedstawia się także szkice teatralne i muzyczne i prezentuje dokumentację Wyprawy (nagrania, fotografie i filmy).
Finalne Zgromadzenie odbywa się w Młynie, po raz pierwszy eksploatowanym jako obiekt artystyczny na taką skalę (nocna "Muzyka Młyna", w reżyserii Radosława Nowakowskiego).
Listopad, Gardzienice
Pokaz Dyptyku
12 listopada
Rozpoczyna się praca nad telewizyjną realizacją Carmina Burana i Żywota protopopa Awwakuma (w reżyserii Marka Gracza), która potrwa do drugiego lutego 1994 roku. W pracy biorą udział kursanci; prowadzą dokumentację filmową, fotograficzną i dźwiękową, uczestniczą
też jako postacie drugoplanowe w wybranych scenach. Jednocześnie kontynuują prace
nad dokumentacją Wyprawy na Ukrainę.
Ogółem, w całym roku zaprezentowano trzydzieści sześć spektakli w Polsce
i dwanaście spektakli za granicą.
Trwają prace remontowe w Oficynie Pałacowej.

1994

Luty, Gardzienice
Trwa cykl prac restauracyjnych w Oficynie.
Kontynuacja Kursów dla Instruktorów Teatralnych.
Marzec, Gardzienice
Trzy pokazy Carmina Burana.
9 - 11 kwietnia, Wrocław
Ośrodek Praktyk Teatralnych uczestniczy
w sesji Teatr: przestrzeń, ciało, miejsce, organizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół "Gardzienic"
przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu. Sesja inauguruje cykl spotkań Teatralne fascynacje młodych, w których uczestniczą kursanci. Głównym tematem są różne aspekty poszukiwań teatralnych "Gardzienic",
Odin Teatret i Petera Brooka. Mariusz Gołaj
i Catherine Corrigan dają pokaz warsztatowy. Odbywa się koncert zespołu "Hojra". Prezentowany jest przedpremierowy
pokaz filmowej wersji Żywota protopopa Awwakuma.
14 czerwca, Gardzienice
Nad ranem spłonął Młyn w Gardzienicach
- miejsce spotkań, warsztatów i koncertów organizowanych przez zespół.
Maj, Gardzienice
Pokaz Dyptyku.
4 maja, Warszawa
Zespół bierze udział w sesji zorganizowanej przez Katedrę Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, poświęconej Wyprawie "Gardzienic" na Ukrainę. Włodzimierz Staniewski charakteryzuje Wyprawy, odbywa się też pokaz filmów
z Polesia i Huculszczyzny, autorstwa Tony'ego Hilla, Jarosława Freta i Magdaleny Jaworskiej. Sesję wieńczy warsztat autorski Mariusza Gołaja i Catherine Carrigan, ukazujący proces przetwarzania materiału etnograficznego w tworzywo artystyczne.
9 - 30 maja, Warszawa
Wystawa w Galerii "Studio", zatytułowana Praktyki teatralne "Gardzienic" Włodzimierza Staniewskiego (kurator Zbigniew Taranienko). Zaprezentowano na niej akcesoria teatralne, pełną architekturę sceniczną Awwakuma, fotogramy Henryka Andruszki z Wypraw i Zygmunta Rytki
ze spektakli Gusła i Żywot protopopa Awwakuma, a także zdjęcia Krzysztofa Furmanka z Carmina Burana. Podczas otwarcia Wystawy Mariusz Gołaj i Catherine Corrigan dają pokaz ćwiczeń aktorskich.
Odbywa się też Zgromadzenie z udziałem zespołu "Hojra" i przedpremierowy pokaz filmów telewizyjnych: Żywota protopopa Awwakuma i Carmina Burana, w reżyserii Marka Gracza oraz filmu Jacka Petryckiego
Po nowe naturalne środowisko teatru.
21 - 31 maja, Brazylia (Sao Paulo)
W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Gardzienice" prezentują Carmina Burana. Podczas rekonesansu zespół uczestniczy w pokazach tradycyjnej sztuki walki Capoeira i w obrzędzie Condomble.
19 czerwca - 31 sierpnia, Kraków
Na wystawie Labirynt zwany Teatr w BWA prezentowane są elementy scenografii
ze spektaklu Żywot protopopa Awwakuma.
Lipiec - wrzesień, Gardzienice
Tomasz Rodowicz, przy współpracy Catherine Corrigan, Jarosława Freta, Magdaleny Jaworskiej, Anety Morawskiej, Marcina Mrowcy, Elżbiety Rojek, Mariany Sadowskiej
i Joanny Wichowskiej, prowadzi kolejny warsztat dla Instruktorów Teatralnych
i Animatorów Kultury. Bierze w nim m.in. udział Joanna Holcgreber.
Rozpoczynają się intensywne przygotowania do nowego spektaklu.
1 - 9 października, Gardzienice
Zwieńczeniem całorocznych Kursów
dla Instruktorów Teatralnych i Animatorów Kultury jest zorganizowane przez nich w całości Zgromadzenie Artystyczne, w którym bierze udział stu czterdziestu uczestników,
w tym głównie studentów Kursów. Występują m.in. śpiewacy z Suchumi (Gruzja);
rodziny cygańskie ze Słowacji; grupa kobiet
z Połtawszczyzny na Ukrainie,
Teatr im. Ł. Kurbasa ze Lwowa;
zespoły "Strumień" i "Hojra"; teatr II Liceum Społecznego z Warszawy. W Oficynie prezentowana jest wystawa na temat historii Ośrodka. Zespół prezentuje wybrane elementy treningu. Całość dopełnia wspólne, nocne muzykowanie.
14 - 18 października, Francja (Paryż)
Włodzimierz Staniewski, z towarzyszeniem Catherine Corrigan, Tomasza Rodowicza
i Mariany Sadowskiej bierze udział
w konferencji De la Parole aux Chants, przygotowanej przez Academie Experimentale Des Theatres.
W Akademii Teatralnej wygłasza odczyt poświęcony swoim doświadczeniom w pracy nad muzyką i słowem; prezentuje filmy
z dokonań "Gardzienic". Aktorzy demonstrują techniki pracy.
Ogółem zaprezentowano osiemnaście spektakli w Gardzienicach i pięć w Brazylii.
Trwają prace remontowe przy oficynie Pałacowej (garderoba, balkon, sala kominkowa, sala kafelkowa, hol, sala prób). W. Staniewski inicjuje działania zmierzające do przywrócenia barokowego charakteru Parku Pałacowego.

1995

9 - 28 stycznia, Wielka Brytania (Stratford)
Sesja robocza dla wybranej grupy aktorów Royal Shakespeare Company. Prowadzone
są prace nad teatralizacją dzieła Apulejusza Metamorfozy, albo Złoty Osioł. Howard Brenton, znany dramaturg i eseista angielski, współpracujący z Royal Shakespeare Company, i Włodzimierz Staniewski pracują nad stworzeniem dramaturgicznego szkicu przyszłego spektaklu.
Sierpień, Stany Zjednoczone (Boulder, Co. Nowy Jork)
Włodzimierz Staniewski - z towarzyszeniem Mariusza Gołaja, Marcina Mrowcy, Doroty Porowskiej i Mariany Sadowskiej - prowadzi warsztat teatralny w The Naropa Institute, School of Continuing Education w Boulder, Kolorado, i w Omega Institute w Nowym Jorku.
Sierpień - wrzesień, Gardzienice
Pokazy Carmina Burana w przestrzeni Parku Pałacowego.
6 - 7 października, Niemcy (Berlin)
W ramach berlińskich spotkań z kulturą polską Bez Granic - Grenzenlos, "Gardzienice" prezentują w Parochialkirche Carmina Burana.
Spotkania z polskimi pisarzami, między innymi: Zbigniewem Herbertem, Ryszardem Kapuścińskim i Sławomirem Mrożkiem,
z teatrami - Teatrem STU z Krakowa, Teatrem Ósmego Dnia z Poznania i Akademią Ruchu
z Warszawy.
26 października, Wrocław
Przemówienie Włodzimierza Staniewskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, program warsztatowy połączony z prezentacją pieśni do przyszłego spektaklu.
12 - 13 listopada, Katowice
W trakcie IV Górnośląskiego Festiwalu Kameralistyki zespół prezentuje dwa spektakle Carmina Burana w siedzibie Teatru GuGulander.
W Górnośląskim Centrum Kultury odbywa się pokaz, konferencja W. Staniewskiego i spotkanie poświęcone przygotowywanej przez Zbigniewa Taranienko książce o "Gardzienicach". W Centrum Scenografii Polskiej prezentowana jest wystawa Miry Żelechower - Aleksiun Moje - nasze Gardzienice, o Ośrodku Praktyk Teatralnych.
7 - 8 grudnia, Gardzienice
Noce Irlandzkie - cykl Zgromadzeń, koncertów i zajęć warsztatowych. Udział biorą artyści z Irlandii, m.in. Tracey Camel Mc Rory, Wiliam George Hetherington, Michael Joseph Nangle, Oliver O'Donnel oraz muzycy polscy: Tomasz Daleziak oraz Waldemar i Maciej Rychły. Uczestnikami są także stali kursanci. Ideą spotkania jest wspólne muzykowanie.
Trwają prace remontowe przy Oficynie Pałacowej (budowa schodów zewnętrznych
i pieca; zabudowa poddasza, remont okien pałacowych).
Ogółem zaprezentowano dwadzieścia trzy spektakle w Gardzienicach i dwa w Niemczech.

1996

15 marca, Warszawa
Ośrodek Praktyk Teatralnych, we współpracy z Katedrą Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i The British Council, organizują spotkanie na UW z Howardem Brentonem, który wygłasza wykład Inside the Golden Ass (We wnętrzu złotego osła),
z wprowadzeniem Włodzimierza Staniewskiego. Spotkanie, poświęcone Metamorfozom Apulejusza, podsumowuje ostatni rok pracy zespołu nad nowym zdarzeniem teatralnym. Na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się Zgromadzenie muzyczne, w którym uczestniczą studenci
i zajmująca się animacją kulturową grupa ŤStudnia O.ť.
11 - 17 lipca, Szwecja (Lulea)
W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego zespół przedstawia Carmina Burana.
1 - 11 września, Egipt (Kair, Oaza Fajum)
Trzy pokazy Carmina Burana podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Eksperymentalnych w Kairze. "Gardzienice" otrzymują nagrody krytyki i publiczności.
W Egipcie kontynuowana jest praca nad nowym spektaklem.
2 - 7 listopada, Irlandia
Sesje robocze, będące kontynuacją projektu irlandzkiego, prowadzone przez Włodzimierza Staniewskiego, z towarzyszeniem Katrin Forsmo, Mariusza Gołaja, Marcina Mrowcy, Tomasza Rodowicza, Elżbiety Rojek, Macieja Rychłego
i Mariany Sadowskiej.
Pierwszy, próbny koncert muzyki do Metamorfoz.
12 - 16 listopada, Niemcy (Landsberg)
Dwa pokazy Dyptyku w kościele Heiligkreutzkirche, na zaproszenie Stadt
- theather Landsberg.
26 - 27 listopada, Kłodzko
W ramach VI Międzynarodowego Zderzenia Teatrów w Kłodzku "Gardzienice" dwukrotnie prezentują Carmina Burana. Odbywa się także konferencja Włodzimierza Staniewskiego i pokaz pracy warsztatowej, m.in. z materiałów muzycznych do Metamorfoz.
Jesień - zima, Gardzienice
Trwają intensywne prace całego zespołu
- pod kierunkiem Włodzimierza Staniewskiego - przy współpracy muzycznej Macieja Rychłego, nad materiałem muzycznym do nowego spektaklu.
7 - 9 grudnia, Gardzienice
Pokaz Carmina Burana. Sesja robocza
dla dwudziestu studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ogółem w tym roku zaprezentowano jedenaście spektakli Carmina Burana.
Trwają prace remontowe nad dwiema drewnianymi chałupami i Parkiem Pałacowym.

1997
Wrzesień, Gardzienice,
Inauguracja I edycji Akademii Praktyk Teatralnych
26-28 września, Gardzienice,
Festiwal Kultury Żydowskiej "Smak Szabatu" (prow. rabin Michael Schudrich),
którego integralną częścią była wystawa Miry Żelechower-Aleksiun.
7-8 października, przedpremierowy pokaz Metamorfoz
8-9 października, Gardzienice, Lublin
W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Konfrontacje" odbywają się obchody 20-lecia teatru. Na zaproszenie Ośrodka Praktyk Teatralnych swoje spektakle zaprezentowały zespoły: Studium Teatralne (Warszawa) założone przez Piotra Borowskiego ("Miasto"); Teatr Tragon (Wrocław) Anny Zubrzyckiej i Grzegorza Brala ("Pieśń Kozła"); Oyfn Veg z Dani ("Idylla"), Stella Polaris z Norwegii ("Zdarzenie plenerowe"), Aktorzy Teatru Narodowego z Kijowa ("Szwejk"),
Teatr Scena 6 z Lublina ("Partytura prowincjonalna"), Centro Teatrale Pontedera (Włochy),("The Faulty Life: secret memorial of Pinnocchio"); Teatr Wiejski "Węgajty" ("Gospoda ku Wiecznemu Pokojowi"), Kadmus Theatre Studio (USA) ("Dreaming Play").
Wystawa Ann Karin Myklebostad (Norwegia) - Zmysły. Impresja na temat "Gardzienic".
9 października, Gardzienice
promocja książki Zbigniewa Taranienki: "Gardzienice. Praktyki Teatralne Włodzimierza Staniewskiego"
Pokaz przedpremierowy Metamorfoz
14 - 15 października, Warszawa
Obchody dwudziestolecia "Gardzienic"
w Teatrze Małym, zorganizowane przez "Studnię O"
23 listopada, Gardzienice
Zgromadzenie, pokaz Metamorfoz

1998
Przez cały rok odbywają się comiesięczne pięciodniowe sesje Akademii Praktyk Teatralnych
Maj, Łemkowszczyzna
Wyprawa z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych, prezentacja Carmina Burana w Olchowcu
Czerwiec, Norwegia
Pokazy Metamorfoz na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Porsgrunn,
Październik, Szwecja
Pokazy Metamorfoz na Festiwalu "Landscape X" poświęconym utopii i dystropii, odbywającym się w ramach projektu "Sztokholm - kulturalna stolica Europy'98"
30 października, Gardzienice
sesja "Wyobraźnia antropologiczna"
z udziałem Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
październik, Lublin
pokazy Metamorfoz w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Konfrontacje"
Listopad, USA
tournee zespołu na zaproszenie teatru Double Edge.
Pokazy Metamorfoz a także Zgromadzenia, seminaria i tygodniowe sesje warsztatowe odbywają się w Bennington College, Central Connecticut University, State University of New York, Buffalo.
Wykłady Włodzimierza Staniewskiego w Bennington College.
Zespół rozgrywa mecz piłkarski z kampusem.
Belgia,
Pokaz "Metamorfoz" w ramach Gent Theatre Festival


1999

Marzec, Warszawa
W Centrum Sztuki Współczesnej odbywają się pokazy Metamorfoz w ramach Festiwalu Teatrów Końca Wieku oraz sesje robocze dla kandydatów do Akademii Praktyk Teatralnych
Maj, Francja, Nancy
Pokaz Metamorfoz na Festiwalu "Passages"
22-23 maja, Olchowiec, Łemkowszczyzna,
Wyprawa z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych
25-29 czerwca, Niemcy, Berlin
Prezentacja Metamorfoz (w Parochialkirche) na Międzynarodowym Festiwalu Theater der Welt,
2-4 lipca, prezentacja "Kosmosu Gardzienic" w Berlinie
sierpień, Słowacja
Wyprawa z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych
12-16 października, Kraków
Międzynarodowe sympozjum "Misteria
i inicjacje" autorstwa Włodzimierza Staniewskiego w ramach Festiwalu
"Kraków 2000". W ramach sympozjum odbyły
się pokazy Metamorfoz
Październik, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina
Pokazy Metamorfoz na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Mess". Nagroda
"Złoty Wieniec Laurowy".
6-9 października, Lublin, Gardzienice
W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Konfrontacje", odbywa
się 1 edycja OFF- Konfrontacji.

2000

Umowa o współprowadzeniu Ośrodka Praktyk Teatralnych przez Marszałka
Wojewódzkiego i Ministerstwo Kultury
i Sztuki.
15 stycznia, Gardzienice
Zgromadzenie Noworoczne dla mieszkańców Gardzienic i okolic,
28 marca - 2 kwietnia, Włochy (Modena)
Pokazy Metamorfoz na zaproszenie Emilia Romagna Teatro
Maj, Ljubliana, Słowenia
Pokazy Metamorfoz w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Gladisko- Polesni Abonma
30 maja - 8 czerwca, Wrocław
Na zaproszenie "Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych" oraz Prezydenta Miasta Wrocławia zespół prezentuje spektakl Metamorfozy (pięciokrotnie) oraz "Kosmos Gardzienic". Na Uniwersytecie Wrocławskim odbywają się sesje warsztatowe
13-14 czerwca, Niemcy, Hannover
Pokaz Metamorfoz w Christuskirche, Klagesmarkt w ramach festiwalu SCENA
- Internationales Festival Theater & Religion
24-25 czerwca, Gardzienice
pokaz "Kosmosu Gardzienic"
8-13 sierpnia, Gardzienice
"Noce bałkańskie" - koncerty, warsztaty, wykłady z udziałem Grupy Wysokiego Śpiewu ze wsi Satovcza w Rodopach (Bułgaria);
oraz zespołu Slobodana Markowicza ze wsi Slatina na pograniczu serbsko - rumuńskim.
12-13 sierpnia, Gardzienice
Pokaz "Kosmosu" w ramach Konsorcjum Praktyk Teatralnych (prowadzonych przez Ośrodek Praktyk Teatralnych, Double Edge Theatre i Kadmus Theatre (USA))
11-14 września, Niemcy, Düsseldorf
Pokazy spektaklu Metamorfozy na Festival der Kammeroper,
14 - 18 września, Niemcy, Bielefeld
Pokazy Metamorfoz w ramach Festiwalu "360°",
25-27 września, Warszawa,
Pokaz Metamorfoz w Teatrze Narodowym (scena przy Wierzbowej) w ramach Warszawskich Spotkań Teatralnych
4-7 październik, Lublin, Gardzienice,
Festiwal OFF - Konfrontacje
7-14 października, Kraków
Festiwal "Misteria, inicjacje" autorstwa Włodzimierza Staniewskiego w ramach projektu "Kraków 2000".
Program festiwalu obejmował liczne prezentacje, wykłady i warsztaty,
projekcje filmów o działalności Ośrodka Praktyk Teatralnych .
Prezentacja Metamorfoz
16-17 grudnia, Gardzienice, Lublin
Pierwsza edycja projektu
"Ukraina - Polska - Europa"
Ukazuje się płyta "Metamorfozy"

2001
21 styczeń - 2 marca, USA
23 stycznia, Nowy Jork, wykład Włodzimierza Staniewskiego na New York University,
24-28 styczeń, Nowy Jork, pokazy Metamorfoz w La MaMa Theater,
31 stycznia, Albequerque, Nowy Meksysk, warsztaty i wykłady dla studentów University of New Mexico,
2-4 luty, Nowy Meksyk, spektakl Metamorfozy
5-8 luty, Wyprawa do Indian z Taos Pueblo
i Zuni Pueblo w Nowym Meksyku,
10-21 luty, Ashfield, Konsorcjum Praktyk Teatralnych,
23-24 luty, sesje warsztatowe dla studentów Columbia University
27 luty - 1 marzec, Boston, występy i sesje warsztatowe na Massachusetts Institute
of Technology,
23-25 maj, Moskwa, Rosja
Spektakl Metamorfozy prezentowany
w ramach III Międzynarodowej Olimpiady Teatralnej zorganizowanej przez moskiewskie Centrum im. Wsiewołoda Meyerholda.
Zespół Ośrodka Praktyk Teatralnych prowadzi "klasy mistrzowskie" dla aktorów, reżyserów i studentów,
15-31 lipca, Bułgaria
rekonesans Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego w ramach projektu Orkiestra Antyczna,
12-28 sierpnia, Gardzienice
Konsorcjum Praktyk Teatralnych, próby otwarte (work in progress) "Eurypiesa", pokaz Metamorfoz
28 sierpnia - 2 września, Ukraina,
(Kijów, Połtawszczyzna - Krieczkiwka) rekonesans Marcina Mrowcy
wrzesień/październik - Ukraina (Kijów, Połtawszczyzna, Polesie),
rekonesans Mariany Sadowskiej
24-27 października, Lublin, Gardzienice
OFF - Konfrontacje. W ramach festiwalu odbył się pierwszy pokaz "Scen z Umarłej Klasy" w reż. Krzysztofa Miklaszewskiego,
w wykonaniu absolwentów II edycji Akademii Praktyk Teatralnych a także pierwszy koncert Orkiestry Antycznej
9-11 listopada, Gardzienice
Sesja z udziałem Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
16-17 listopada, Gardzienice, Lublin
Prezentacje Ośrodka Badań Twórczości Grotowskiego z Wrocławia (z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych),
30 listopada - 2 grudnia - III edycja projektu "Ukraina - Polska - Europa"
4, 5 grudnia - koncerty Orkiestry Antycznej
z udziałem bułgarskich muzyków Theodossiego Spassova i Stoyana Yankulova.

2002

20 stycznia, Gardzienice
Zgromadzenie Noworoczne z udziałem mieszkańców wsi Gardzienice i okolic, zorganizowane w ramach Programu Wiejskiego
Luty, Lublin
W Galerii Ośrodka Praktyk Teatralnych,
ul. Grodzka 5a, wystawa zdjęć Magdy Kamoli "Zaczarowane Polesie"
Marzec, Lublin
Na cyklicznym Spotkaniu Literackim "Gardzienice - Czarne" gościł litewski prozaik Marius Ivaskievicius, autor książki "Historia
z chmury" (prowadzenie: Andrzej Stasiuk)
marzec - kwiecień, Lublin
W Galerii :"Spotkanie 1", wystawa rzeźby Adama Myjaka oraz malarstwa Mariana Czapli (kurator: Zbigniew Taranienko, organizacja projektu: Monika Kubat)
Maj, Lublin,
Spotkanie Literackie - z rumuńską pisarką Simoną Popescu, autorką książki "Wylinka" (prowadzenie: Andrzej Stasiuk)
15 czerwca, Gardzienice
Koncert Orkiestry Antycznej z udziałem bułgarskich muzyków Theodossiego Spassova i Stoyana Yankulova
20-23 czerwca, USA, Los Angeles
Włodzimierz Staniewski wziął udział
w międzynarodowym sympozjum poświęconym współczesnym wystawieniom greckiego dramatu antycznego
(Symposium on Contemporary Performance of Ancient Greek Drama)
27- 29 czerwca, Warszawa
Klasa Mistrzowska w warszawskiej Akademii Teatralnej (w ramach Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych) prowadzona przez Włodzimierza Staniewskiego i aktorów Ośrodka Praktyk Teatralnych
29 czerwca, 1 lipca, Gardzienice
W ramach Programu Wiejskiego
w Gardzienicach zorganizowano koncerty
zespołów z Rosji i Portugalii
( uczestniczących w tym czasie
w XVII Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Lublinie)
1 lipca, Gardzienice
Wizyta ministra kultury Andrzeja Celińskiego w siedzibie teatru w Gardzienicach.
Uroczystość odznaczenia Włodzimierza Staniewskiego, Tomasza Rodowicza
i Mariusza Gołaja przyznanymi przez prezydenta RP Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.
Prezentacja spektaklu "Metamorfozy"
1-11 sierpnia, Gardzienice
Konsorcjum Praktyk Teatralnych, sesja warsztatowa z udziałem grupy studentów, aktorów i reżyserów z USA, studentów Akademii Praktyk Teatralnych
oraz uczestników z Francji i Australii
18 sierpnia, Jarosław,
koncert Orkiestry Antycznej, (inauguracja Festiwalu Pieśni Naszych Korzeni)
8-13 października, Lublin, Gardzienice
VII Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Konfrontacje"
Obchody 25-lecia Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice"
20-27 listopada, Hiszpania,
(Alcaniz, Saragossa)
Występy Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Alcaniz i Saragossie (Hiszpania) zorganizowane w ramach Roku Polskiego w Hiszpanii, we współpracy
z Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej oraz Instytutem Adama Mickiewicza
21-23, listopada, Alcaniz
Sesja warsztatowa dla grupy 45 studentów
i wykładowców Szkoły Teatralnej Regionu Aragon,
22 listopada, Alcaniz,
25, 26 listopada, Saragossa, Muzeum Sztuki Współczesnej Pablo Serano,
Prezentacja spektaklu "Metamorfozy"
w reż. Włodzimierza Staniewskiego
14 grudnia, Lublin
Gościem Spotkania Literackiego, prowadzonego przez Andrzeja Stasiuka,
był Bora Ćosić, autor powieści
"Rola mojej rodziny w światowej rewolucji"
15-18 grudnia, Łotwa, Ryga
Klasa Mistrzowska dla aktorów i reżyserów, prowadzona przez Włodzimierza Staniewskiego
20 grudnia, Warszawa
Koncert Orkiestry Antycznej w Centrum Sztuki Współczesnej

2003

styczeń

styczeń 2003 – Projekt „ Praktyki teatralne dla uczniów szkół licealnych”

- w ramach tego projektu odbywały się studia nad kulturą antyczną regularnie trzy razy w tygodniu w lubelskim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki. W zajęciach prowadzonych przez Dorotę Porowską i Elżbietą Rojek, instruktorki OPT.

styczeń i luty 2003 roku - Przygotowania do nowego etapu pracy "Orkiestry Antycznej"

- gromadzenie materiałów, nawiązywanie kontaktów, korespondencja. Projekt ten realizowany jest przez grupę 15 osób (w tym dwóch pracowników etatowych OPT) i obejmuje badanie muzycznych tradycji Antyku, rekonstrukcję muzyki i instrumentów tamtego okresu, działalność edukacyjną, kontakty naukowe, filologiczne i muzykologiczne, organizowanie warsztatów muzycznych oraz publiczne prezentacje w formie koncertów.

30.01 - 2.02.2003 roku - Czternasta sesja Akademii Praktyk Teatralnych

W programie sesji: - Daniel Iwanek: "Sztuka karate". Cykl zajęć ruchowych z mistrzem Europy karate (szkoła karate tradycyjnego) odwołujących się do podstawowych pozycji ciała, ruchów, gestów praktykowanych w tej sztuce walki i przydatnych w warsztacie aktorskim. Zajęcia zakończone pokazem choreograficznym, w którym wzięło udział pięciu zawodników sekcji karate tradycyjnego z Lublina i Zamościa. - prezentacja studentów Akademii: koncert kameralny "Kolędy z Różnych Stron Świata" w ramach Zgromadzenia Noworocznego.

luty

2.02.2003 roku - Zgromadzenie Noworoczne w siedzibie OPT w Gardzienicach,

Uroczysta Msza Święta z udziałem zespołów biorących udział w Zgromadzeniu Noworocznym w kościele w Wygnanowicach; Ceremonia Opłatkowa prowadzona przez proboszcza parafii w Wygnanowicach ks. Ryszarda Borowskiego w siedzibie Ośrodka; koncert kameralny "Kolędy z Różnych Stron Świata" w wykonaniu: polsko-afrykańskiej grupy "Przyjaciele Świata", zespołu Wrzeciono z Podedwórza, studentów Akademii Praktyk Teatralnych, zespołu śpiewaczego "Siedliszczanki" i kapeli "Siedliszczaki" z Siedlisk oraz Chóru Kościelnego z Wygnanowic; "Brzechwa Afryka Show", koncert grupy "Przyjaciele Świata" - wiersze Jana Brzechwy w rytmach afrykańskich, fragmenty z Jasełek w wykonaniu dzieci ze szkół podstawowych z Gardzienic i Stryjny; "Wilja w Podedwórzu"- elementy z widowiska obrzędowego teatru wiejskiego "Wrzeciono" z Podedwórza /zwyczaje i obyczaje, wróżby i obrzędy, kolędy i pastorałki, degustacja potraw wigilijnych/. Wystawy: - wystawa zdjęć Joanny Sikory i Pawła Jakubika - "Zgromadzenie Noworoczne 2002", - wystawa instrumentów muzycznych,

20 - 22.02.2003 roku - Piętnasta sesja Akademii Praktyk Teatralnych

W programie sesji: - Andrzej Maciejewski: "Sztuka Karate" - sesja pracy z mistrzem Szkoły Karate Tradycyjnego, trenerem, byłym Mistrzem Europy, kontynuująca i poszerzająca zajęcia z sesji styczniowej. - "Sceny z Awwakuma" - publiczna prezentacja pracy studentów Akademii, opieka merytoryczna W. Staniewskiego.

22.02.2003 roku - Prezentacja spektaklu "Metamorfozy" w reż. W. Staniewskiego

luty 2003 - Projekt " Praktyki teatralne dla uczniów szkół licealnych"

- w ramach tego projektu odbywały się studia nad kulturą antyczną regularnie trzy razy w tygodniu w lubelskim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki. Zajęciach prowadzone przez Dorotę Porowską i Elżbietą Rojek, instruktorki OPT.

marzec

2 - 17.03.2003 - Wyjazd zespołu do Stanów Zjednoczonych.

W ramach wyjazdu: - 4.03.2003 roku - jednodniowa klasa mistrzowska Włodzimierza Staniewskiego ze studentami reżyserii na Uniwersytecie w Yale, przy udziale aktorki Anny-Heleny McLean oraz wykład w audytorium The Yale Repertory Theatre na temat różnych aspektów pracy nad dramatem antycznym - 5- 11.03.2003 - realizacja programu w The Getty Centre w Los Angeles, na który złożyły się: dwie prezentacje spektaklu "Metamorfozy" (wzbogaconego o część II) w Harold M. Williams Auditorium oraz demonstracja/wykład z udostępnieniem antycznych waz i figur z terakoty, pochodzących z okresu od V do II w. p.n.e. - 13-15.03.2003 realizacja programu dydaktycznego na uniwersytecie w Stanford, na który złożyły się: warsztat prowadzony przez aktorów, wykład W. Staniewskiego nt. historii i metod pracy, pokaz niektórych filmów, prezentacja spektaklu "Metamorfozy". - 9.03.2003 spotkanie merytoryczne (dotyczące pracy teatru "Gardzienice") z członkami polonijnej organizacji Klub im. Heleny Modrzejewskiej. Przygotowania do sesji nagraniowej "Orkiestry Antycznej" - rejestracja aktualnego programu. Warsztaty z muzyki antycznej - chorei w Poznaniu, prowadzone przez Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego, na zaproszenie Akademii Artes Liberales z Poznania.

II połowa marca 2003 - Projekt " Praktyki teatralne dla uczniów szkół licealnych"

- w ramach tego projektu odbywały się studia nad kulturą antyczną regularnie trzy razy w tygodniu w lubelskim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki. W zajęciach prowadzonych przez Dorotę Porowską i Elżbietą Rojek, instruktorki OPT.

kwiecień

5.04.2003 roku - "Rita w mieście"- w ramach projektu "Galeria Gardzienice".

Działania pisma "Rita Baum" związane z nowym numerem tego wydawnictwa zajmującego się promowaniem kultury niezależnej, awangardowej, odbywały się w piwnicach Galerii Gardzienice przy ul. Grodzkiej 5a. Obejmowały one następujące wydarzenia: - "Miejskie Prezentacje Poetyckie" w wykonaniu Ewy Sonnenberg i Adama Wiedemanna z Krakowa, - "Miejskie Filmy" Arka Babińskiego (Video Terroristen, Wrocław), Violi Tycz (Centrum Sztuki Dzisiejszej, Wrocław) i Andrzeja Dudka-Dűrera z Wrocławia, - "Miasto - Pismo - Ciało. Tekst jako ciało i pożądanie" - wykład Marcina Czerwieńskiego (Wrocław) - Akcja "Włosy. Strzyżenie na Ritę - miejskie fryzury dla każdej Rity" w wykonaniu fryzjera Sebastiana (Wrocław), - "Orwat Show" - kukły i "dada na klawisz" w wykonaniu Darka Orwata (Wrocław), - "Klabing" - dj Vester xtc-sound (Wrocław), - "Pocztówki Miejskie" - projekt Marcina Łagockiego (Wrocław), - "Transmisja z twojej piwnicy" Romana Bromboszcza (Poznań), - "Miejski Performance" w wykonaniu Andrzeja Dudka-Dűrera (Wrocław), - "Fotopanorama" Daniela Turowicza (Wrocław), - "Instalacja PORNO" Agnieszki Kłos i Agnieszki Weseli-Ginte z Wrocławia. Działania pisma "Rita Baum", odbywające się w ramach projektu "Galeria Gardzienice".

5.04 - 5.05.2003 roku - Wystawa torebek zaprojektowanych i wykonanych przez Izę Gkagkanis i Alicję Chludzińską pt.: "Torebki Rity"

w pomieszczeniach Galerii Gardzienice przy ul. Grodzkiej 5a. Wystawa, organizowana w ramach projektu "Galeria Gardzienice",

9 - 13.04.2003 roku - Szesnasta sesja Akademii Praktyk Teatralnych

W programie sesji: - udział studentów Akademii w spotkaniu literackim z Dubravką Ugresić, pisarką z Chorwacji. - "Sceny z Awwakuma" - publiczna prezentacja pracy studentów Akademii, opieka merytoryczna W. Staniewskiego. - raport studentki Akademii - A. Mendel, z wyjazdu do USA i prezentacji spektaklu "Metamorfozy" w Kalifornii (brała udział w wyjeździe, uczestniczyła w spektaklu); - prezentacja dokumentacji filmowej i fotograficznej z wyjazdu OPT do USA; wystawa przygotowana przez J. Holcgreber; - informacja z wyjazdu Weroniki Beck (studentki Akademii) do Kamerunu - opowieść, prezentacja slajdów i zdjęć.

12.04.2003 roku - Prezentacja spektaklu "Metamorfozy" w reż. W. Staniewskiego

12.04.2003 roku - Prezentacja książki chorwackiej pisarki Dubrawki Ugrešić pt. "Stefcia Ćwiek w szponach życia" w siedzibie OPT w Lublinie przy ul. Grodzkiej 5a, w ramach projektu "Spotkania Literackie Gardzienice-Czarne".

Spotkanie z autorką prowadził Andrzej Stasiuk, udział wzięły również tłumaczki: Danuta Ćirlić-Straszyńska i Jovanka Ćirlić-Mentzel.

15.04.2003 roku - Pokaz figur antycznych o charakterze dydaktycznym, połączony z krótkim wykładem na temat chorei antycznej, zorganizowany w lubelskim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki.

25 - 27.04.2003 roku - Wewnętrzne sesje warsztatowe dla członków zespołu w Gardzienicach, obejmujące również nabór nowych członków Orkiestry Antycznej.

26.04.2003 roku - Prezentacja spektaklu "Metamorfozy" w reż. W. Staniewskiego

29.04.2003 roku - Prezentacja spektaklu "Metamorfozy" w reż. W. Staniewskiego

kwiecień 2003 - Projekt " Praktyki teatralne dla uczniów szkół licealnych"

- w ramach tego projektu odbywały się studia nad kulturą antyczną regularnie trzy razy w tygodniu w lubelskim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki. W zajęciach prowadzonych przez Dorotę Porowską i Elżbietą Rojek, instruktorki OPT,

kwiecień / maj 2003 roku - Orkiestra Antyczna - prace nad rekonstruowanymi instrumentami (portatyw - hydraulis, forminga, prototypy aulosów).

Rozpoczęcie realizacji międzynarodowego projektu "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja" - nagranie płyty CD w studio Hard-Record w Warszawie, która w ramach projektu została dołączona do wydanej przez naukowe wydawnictwo Homini tłumaczonej z angielskiego książki J. Landelsa "Muzyka Starożytnej Grecji i Rzymu".

maj

2 - 4.05.2003 roku - Wewnętrzne sesje warsztatowe dla członków zespołu w Cezarowie pod Warszawą, obejmujące również nabór nowych członków Orkiestry Antycznej.

7 - 11.05.2003 roku - Siedemnasta sesja Akademii Praktyk Teatralnych

W programie sesji: - "Inspiracje z Andaluzji" - sesja pracy z Williamem Docolomanskim i trójką aktorów Teatr Studio, Praha (Czechy) nad warsztatem aktorskim spektaklu: "Dark Love Sonnets“, w reżyserii W. Docolomanskiego, odwołującego się do poezji F.G. Lorki i doświadczeń z badań terenowych w Hiszpanii (inspirowanych "wyprawami Gardzienic"). ­­- udział studentów Akademii w promocji wydawnictwa "Konteksty", która odbyła się w Lublinie. - "Sceny z Awwakuma" - publiczna prezentacja pracy studentów Akademii, opieka merytoryczna W. Staniewskiego. - Z. Benedyktowicz - "Filmy Z. Rybczyńskiego" - wykład.

8.05.2003 roku - Pokaz figur antycznych na konferencji pt. "Kultury dalekie i bliskie" organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Wydziału Kulturoznawstwa UMCS w studenckim klubie "Chatka Żaka".

10.05.2003 roku - Prezentacja spektaklu "Metamorfozy" w reż. W. Staniewskiego

10.05.2003 roku - Prezentacja najnowszego numeru kwartalnika "Konteksty" pt. "Karnawały w kulturze. Życie i literatura" w siedzibie OPT w Lublinie przy ul. Grodzkiej 5a, w ramach projektu "Spotkania Literackie Gardzienice-Czarne".

Spotkanie prowadził redaktor naczelny pisma dr Zbigniew Benedyktowicz (Instytut Sztuki PAN), udział wzięli również prof. Władysław Panas (KUL), dr Dariusz Czaja (UW) i dr Wojciech Dudzik (IKP UW).

15.05.2003 roku - Koncert Orkiestry Antycznej w Krakowie, połączony z promocją książki J. Landelsa "Muzyka Starożytnej Grecji i Rzymu" i płyty "Orkiestra Antyczna" (w ramach projektu unijnego "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja").

16.05.2003 roku - Seminarium muzykologiczne w krakowskim klubie "Łaźnia", z udziałem dr Stefana Hegla z Austriackiej Akademii Nauk.

17.05.2003 - Prezentacja książki ukraińskiego pisarza Jurija Andruchowycza pt. "Perwersja" w Sali Wystawowej BWA przy ul. Grodzkiej 5a, w ramach projektu "Spotkania Literackie Gardzienice-Czarne".

Spotkanie z autorem poprowadził Andrzej Stasiuk.

21 - 23.05.2003 roku - Orkiestra Antyczna - warsztaty, prezentacje pracy i seminaria we Wrocławiu z udziałem Earthfall Dance w Ośrodku Badań Twórczości J. Grotowskiego w ramach części edukacyjnej projektu,

23.05.2003 roku - Koncert Orkiestry Antycznej we Wrocławiu

24.05.2003 roku - Koncert Orkiestry Antycznej we Wrocławiu

24 - 25.05.2003 roku - Warsztat dla licealistów w siedzibie OPT w Gardzienicach

Sesja warsztatowa dla 14 uczniów Niepublicznego Autorskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 42 z Warszawy. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów OPT "Gardzienice": Mariusza Gołaja, Joannę Holcgreger, Marcina Mrowcę, Dorotę Porowską oraz Elżbietę Rojek i odwoływały się do podstawowych dla "Gardzienic" technik aktorskich.

28 - 29.05.2003 roku - Orkiestra Antyczna - koncerty, warsztaty, prezentacje pracy i seminaria w Łęcznej w ramach części edukacyjnej projektu unijnego: "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Lekcje Antyku").

Rezultatem kilkugodzinnego warsztatu z uczestnikami Środowiskowego Domu Opieki Społecznej odbył się publiczny koncert.

29.05 - 1.06.2003 roku - Osiemnasta sesja Akademii Praktyk Teatralnych

W programie sesji: - Antoni Pilch i Bractwo Lutni na Wysokiej - sesja pracy: "Pieśni wielogłosowe z epoki Renesansu"; - udział studentów Akademii w promocji książki Ireneusza Guszpita - "Sceny z mojego teatru", która odbyła się w Lublinie -"Sceny z Awwakuma" - publiczna prezentacja pracy studentów Akademii, opieka merytoryczna W. Staniewskiego.

30.05.2003 roku - Prezentacja książki dr Ireneusza Guszpita (Filologia Polska UW i Wydział Aktorski PWST Wrocław) pt. "Sceny z mojego teatru" w siedzibie OPT w Lublinie przy ul. Grodzkiej 5a , w ramach projektu "Spotkania Literackie Gardzienice-Czarne". Spotkanie z autorem prowadził Mariusz Gołaj (OPT "Gardzienice").

31.05.2003 roku - Prezentacja spektaklu "Metamorfozy" w reż. W. Staniewskiego

maj 2003 - Projekt " Praktyki teatralne dla uczniów szkół licealnych"

- w ramach tego projektu odbywały się studia nad kulturą antyczną regularnie trzy razy w tygodniu w lubelskim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki. W zajęciach prowadzonych przez Dorotę Porowską i Elżbietą Rojek, instruktorki OPT,

czerwiec

2 - 3.06.2003 roku - Warsztat dla licealistów w siedzibie OPT w Gardzienicach

Sesja warsztatowa dla 26 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego z Chorzowa. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów OPT "Gardzienice": Mariusza Gołaja, Joannę Holcgreger, Marcina Mrowcę, Dorotę Porowską oraz Elżbietę Rojek i odwoływały się do podstawowych dla "Gardzienic" technik aktorskich.

6.06. - projekt Orkiestra Antyczna - Lekcja Antyku

- koncert i seminarium w Słupsku w ramach festiwalu Art. Festiwal - Grecja 2003.

6 - 9. 06. - Dziewiętnasta sesja Akademii Praktyk Teatralnych

Sesja prowadzona przez pracowników OPT Gardzienice, porządkująca materiał składający się na "prace finalne" studentów: - "Sceny z Awwakuma" - opieka merytoryczna W. Staniewskiego; - "Amazonmachia" - opieka merytoryczna M. Gołaja i J. Holcgreber; -"Układy zbiorowe w odniesieniu do ikonografii Starożytnej Grecji"- opieka merytoryczna D. Porowskiej i E. Rojek.

lipiec

30.06. - 6.07. - projekt Orkiestra Antyczna

- wewnętrzna sesja warsztatowa dla członków zespołu w Gardzienicach. Sesja warsztatowa z walijską grupą Earthfall Dance prowadzoną przez Jima Ennisa Najważniejszym celem było wypracowanie współczesnej formy prezentacji: "Hode Galatan". Poza intensywną pracą muzyczną Orkiestry trwały próby do tej prezentacji.

18 - 20.07. - Sesja dwudziesta Akademii Praktyk Teatralnych

- Rigels Halili (Albania) - "Tradycja eposu w Albanii" - wykład /udział wzięło 12 studentów/, - Teatr NN - "Był sobie raz ..." monodram Witolda Dąbrowskiego w reżyserii Tomasza Pietrasiewicza,

22 - 26.07. - projekt Praktyki teatralne dla uczniów szkól licealnych

- sesja wyjazdowa pracy w Zwierzyńcu.

3.07. - projekt Praktyki teatralne dla uczniów szkól licealnych

- warsztaty dla animatorów kultury uczestniczących w Forum Aktywności Lokalnej współorganizowanym przez Łęczyński Ośrodek Samopomocy. Warsztaty mały na celu wprowadzenie w zagadnienia dotyczące teorii i praktyki teatru, a w szczególności - teatru "Gardzienice" i projektów merytorycznych w nim realizowanych.

17.07. - 26.07. - projekt Program Wiejski

- w tych dniach odbył się projekt integracyjny "Społeczność Lokalna" z udziałem studentów Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Był on efektem nawiązanej w roku bieżącym partnerskiej współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS w Lublinie, mającej na celu realizację wspólnego zamierzenia warsztatowo-plenerowego. Celem projektu było m.in.: zwrócenie się ku społeczności lokalnej w celu aktywnego zagospodarowania wolnego czasu w okresie wakacyjnym, dzieci z obszarów wiejskich oraz uposażenie w prace plastyczne Pracowni Historii Bliskiej. Opiekunowie artystyczni i studenci brali czynny udział w projekcie, realizując równocześnie własny program dydaktyczny, będący rozszerzoną formą pleneru artystycznego. W trakcie warsztatów odbyły się 3-dniowe wakacyjne spotkania artystyczne pt.: "W plenerze z artystą". Uczestnikami zajęć i warsztatów było ok. 50 dzieci z Gardzienic i Dorohuczy. W ramach projektu odbyły się m.in.: - wyprawa w teren, mająca na celu poznawanie walorów przyrodniczych, dziejów historycznych okolicy, szukanie motywów do przedstawienia w pracach plastycznych oraz zajęcia z udziałem przewodnika, - malowanie i rysowanie w plenerze, pod okiem studentów, - gry i zabawy plastyczne na świeżym powietrzu, prowadzone przez studentów, - warsztaty garncarskie, malowanie kubków ceramicznych oraz ich wypalanie, - prezentacje różnych technik fotograficznych, graficznych i malarskich, przygotowane przez nauczycieli akademickich oraz zaproszonych artystów, - spotkanie z aktorami i krótki pokaz warsztatu aktorskiego, - poczęstunki, opowiastki, wspominki. Ponadto odbyły się także przeglądy plastyczne, spotkania w których brali udział artyści i regionaliści z okolicznych miejscowości m.in.: p. Lucjan Świetlicki- regionalista, p. Zbigniew Pawluczuk - artysta malarz, p. Magda Kamola - fotografik, p. Piotr Skiba - garncarz, autor prac do filmu "Quo vadis"; historykami sztuki, wieczorne biesiady, występy zespołów ludowych z Siedlisk i Trawnik, spektakle teatralne m.in. Ośrodka Praktyk Teatralnych oraz Teatru NN; koncert Kapeli Klezmerskiej z Lublina. W jednej z sal Oficyny została zorganizowana wystawa malarstwa, rzeźby i korzenioplastyki autorstwa Zbigniewa Pawluczuka z miejscowości Ewopole. Finalnym efektem projektu była wystawa poplenerowa prac dzieci, studentów i opiekunów oraz biesiada z udziałem zespołu śpiewaczego i kapeli ludowej z Gminnego Domu Kultury z Trawnik. Opiekę artystyczną nad realizację działań w ramach projektu integracyjnego "Społeczność Lokalna" sprawowali wykładowcy i artyści malarze z UMCS w Lublinie, zaproszeni do udziału w projekcie.

sierpień

7 - 9.08. - projekt Orkiestra Antyczna

- wewnętrzna sesja warsztatowa dla członków zespołu w Gardzienicach, pracowano nad nowymi aranżacjami utworów, ćwiczono nowe techniki wokalne,

31.08 - 07.09. - projekt Orkiestra Antyczna

- wewnętrzna sesja warsztatowa dla członków zespołu w Gardzienicach, pracowano nad nowymi aranżacjami utworów, ćwiczono nowe techniki wokalne,

wrzesień

10-14.09. - Dwudziesta pierwsza sesja Akademii Praktyk Teatralnych

- praca na tej sesji koncentrowała się na realizacji widowiska "Starożytna Grecja i Kosmos Gardzienic", które było prezentowane w Gardzienicach w tym terminie. Jednym z punktów programu była prezentacja jednej z prac finalnych III Akademii Praktyk Teatralnych, "Scen z Awwakuma". Studenci brali też udział w organizacji i zabezpieczaniu technicznym wydarzenia.

29.09. - Koncert Orkiestry Antycznej,

- w ramach realizowanego wspólnie z Austriacką Akademią Nauk seminarium w Wiedniu "Antike Music". W koncercie tym uczestniczyli również inni wykonawcy muzyki antycznej z Grecji, Niemiec i Austrii.

29.09-01.10 - projekt Orkiestra Antyczna,

- w Wiedniu odbyło się międzynarodowe seminarium muzykologiczne "Performing Ancient Greek Music Today" organizowane przez Austriacką Akademię Nauk i współorganizowane przez OPT Gardzienice. Częścią tego spotkania był także koncert "Antike Music". W trakcie kolejnych dni seminarium, poza licznymi wykładami światowej sławy specjalistów w dziedzinie antycznej muzyki (Pullmann, Stelios Psaroudakes, Graeme Lawson, Robert Wallace, Georg Danek, Stefan Hagel i inni), miały miejsce dyskusje nad poszczególnymi wykonaniami i prezentacje instrumentów. Orkiestra antyczna poza koncertem i udziałem w tych spotkaniach zaprezentowała także podczas krótkiego wykładu swoje metody pracy i osiągnięcia.

październik

15-18.10. - Dwudziesta druga sesja Akademii Praktyk Teatralnych,

- praca na tej sesji koncentrowała się na realizacji widowiska "Starożytna Grecja i Kosmos Gardzienic", które było prezentowane w Gardzienicach w tym terminie. Jednym z punktów programu była prezentacja jednej z prac finalnych III Akademii Praktyk Teatralnych, "Scen z Awwakuma". Studenci brali też udział w organizacji i zabezpieczaniu technicznym wydarzenia.

17 - 18.10. - projekt Orkiestra Antyczna

- wewnętrzna sesja warsztatowa dla członków zespołu w Gardzienicach, pracowano nad nowymi aranżacjami utworów, ćwiczono nowe techniki wokalne,

27 - 28.10. - projekt Praktyki teatralne dla uczniów szkół licealnych

- dwudniowa sesja warsztatowa dla uczniów XXVI LO im. gen. H. Jankowskiego Kuby z Warszawy. Warsztaty miały na celu wprowadzenie młodzieży uczącej się w klasie o profilu artystyczno- humanistycznym, w zagadnienia dotyczące teorii i praktyki teatru, a w szczególności teatru "Gardzienice" i projektów merytorycznych w nim realizowanych.

25 - 26.10. - projekt Orkiestra Antyczna

- specjalna sesja Orkiestry prowadzona przez zaproszonego instruktora, Agatę Konador. Spotkanie to poświęcone było pracy z oddechem.

listopad

5 - 8.11. - Pierwsza sesja Czwartej Akademii Praktyk Teatralnych,

- we wrześniu 2003 przeprowadzono cykl spotkań kwalifikacyjnych do kolejnej - czwartej edycji - Akademii Praktyk Teatralnych. Spośród 87 kandydatów wybrano grupę dziewiętnastu studentów. Zajęcia prowadzili: Włodzimierz Staniewski i aktorzy Ośrodka: Mariusz Gołaj, Dorota Porowska, Marcin Mrowca, Joanna Holcgreber, Anna Helena Mc Lean, Grzegorz Podbiegłowski. Zajęcia koncentrowały się na treningu ciała i głosu oraz prezentacji etiud przygotowanych przez studentów. Ponadto: - Roman Kumłyk i zespół "Czeremosz" (Ukraina) - "Muzyka i taniec Huculszczyzny" - praktyka, - Monika Sznajderman i Andrzej Stasiuk - "Historia i założenia programowe Wydawnictwa "Czarne" - wykład i konwersatorium; - udział w spotkaniu: "Inne Europy - inne literatury", z Andrzejem Stasiukiem, Tarasem Prohasko (Ukraina), Mariusem Ivaskievicusem (Litwa) i Rigelsem Halili (Albania) - w ramach projektu "Spotkania literackie; Gardzienice - Czarne"; w Lublinie - udział w przygotowaniach i realizacji widowiska "Starożytna Grecja i Kosmos Gardzienic", w reż. W.Staniewskiego,

8.11. - projekt Spotkania literackie Gardzienice - Czarne,

- w Sali Czarnej B.W.A. w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja "Inne Europy, inne kultury, inne literatury - szanse i zagrożenia integracji" prowadzona przez Andrzeja Stasiuka z udziałem autorów Wydawnictwa Czarne: Marius Ivaškevičius (Litwa), Taras Prochaśko (Ukraina), Rigels Halili (Albania) oraz tłumaczki z języka litewskiego Rasy Rimickaite. Goście wzięli również udział w odbywającym się tuż po konferencji Sympozjonie "Odsłanianie Pamięci" prowadzonym przez Włodzimierza Staniewskiego. Wydarzenia te uświetnił koncert huculskiego zespołu "Czeremosz" z Werchowyny (Ukraina).

9-24.11. - Projekt Orkiestra Antyczna,

- w tych dniach Orkiestra Antyczna przebywała w Walii w Atlantic College w pobliżu Cardiff pracując nad razem z grupą Earthfall Dance. Rezultatem była forma oparta na antycznej muzyce Orkiestry połączona z bardzo współczesnym ruchem i prezentacjami multimedialnymi. Prezentacje wspólnej pracy miały miejsce w St. Donats Arts Centre w dniach 20-23.11.03. i odniosły ogromny sukces, obejrzało go w sumie 416 osób, kolejno: 83, 90, 118, 125 osób. W Walii w Atlantic College miały miejsce także warsztaty - lekcje Antyku 10-11.03 dla słuchaczy z departamentu teatru (liczba uczestników - 20 osób). W ramach projektu udało się także stworzyć zamysł prezentacji multimedialnej bazując na zgromadzonej dokumentacji prac Orkiestry. Ogromnym sukcesem było także wydanie wspólnie z wydawnictwem Homini książki J. Landelsa, która stanowi obecnie unikatowe na rynku polskim opracowanie naukowe muzyki antycznej.

grudzień

3-7.12. - Druga sesja Akademii Praktyk Teatralnych,

- Włodzimierz Staniewski - rozpoczął cykl praktyk teatralnych ze studentami - "Sytuacje sceniczne"; - Mariusz Gołaj, Joanna Holcgreber, Anna Helena Mc Lean, Grzegorz Podbiegłowski prowadzili zajęcia skupione na podstawowych elementach treningu ciała i głosu praktykowanych w Gardzienicach; - Natalia Połowynka (Ukraina) - "Pieśni ukraińskie, wielogłos" - praktyka - sesja warsztatowa z grupą "Hopak bojowy" (Ukraina) - "Taniec a sztuki walki" - praktyka; Udział wzięło 19 studentów - W ramach projektu Ukraina - Polska - Europa studenci uczestniczyli w następujących wydarzeniach w Lublinie, - Studenci wzięli też udział w otwarciu wystawy "Złota Gałąź" M. Kubat; inspirowanej działalnością OPT Gardzienice,

12- 17.12. - Trzecia sesja Akademii Praktyk Teatralnych,

- na sesji tej wybrani studenci uczestniczyli w treningu ciała i głosu oraz pracy nad wybranymi scenami spektaklu: "Sceny z Elektry Eurypidesa" w reż. W. Staniewskiego. W ramach tej sesji studenci uczyli się pieśni ze spektaklu, tekstów, przygotowywali krótkie działania sceniczne

5.12. - projekt Galeria Gardzienice

- otwarcie wystawy inspirowanej poszukiwaniami Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" pt. "Złota Gałąź". Jest ona ekspozycją stałą wykorzystującą materiały archiwalne teatru oraz multimedialne techniki prezentacji. Osobom zwiedzającym ma dać wyobrażenie o charakterze i rozmachu działalności Ośrodka: teatralnej, animatorskiej, społecznej i dydaktycznej; podkreślić rozpiętość i wpływy instytucji nie zapominając o jej wymiarze duchowym i estetycznym. Częścią wystawy jest ekspozycja prac, rysunków scenografa Teresy Targońskiej pt. "Urywki gorących notatek z pobytu w Hiszpanii.

6 - 21.12 - projekt Ukraina-Polska-Europa

- w ramach tego projektu odbyły się: 1. Wystawa "Huculska ikona na szkle" prezentowana w Lublinie w przystosowanych na ten cel piwnicach przy ul. Grodzkiej 5. Otwarcie wystawy będące jednocześnie otwarciem całego projektu odbyło się 6 grudnia o godz. 17.00 w Sali Wystawowej BWA w Lublinie przy ul. Grodzkiej 5a. Wystawa trwa od 6 do 21 grudnia; czynna była codziennie od godz. 12.00 do 18.00. Zaprezentowano na niej przykłady tradycyjnego malarstwa na szkle z regionu Huculszczyzny z XVIII i XIX w. i jego współczesne formy autorstwa ludowego twórcy Iwana Skołozdry z Rozwadowa. Tłem ekspozycji ikon są zabytki galicyjskiej sztuki ludowej: drewniane i mosiężne krzyże, ikony, przykłady tradycyjnego haftu. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie, Muzeum Zamek w Łańcucie i z lwowskich kolekcji prywatnych (niektóre po raz pierwszy publicznie prezentowane). 2. Wykłady: "Huculska ikona na szkle" i "Sztuka ludowa Galicji" odbyły się 7 grudnia o godz. 16.00 w Lublinie w Sali przy Grodzkiej 5a. Myrosław Otkowycz - dyrektor naukowo-badawczego Centrum Konserwacji Zabytków we Lwowie wygłosił wykład o sztuce ludowej we wschodniej Galicji oraz odczytał wykład o huculskiej ikonie na szkle przygotowany przez Wasyla Otkowycza - dyrektora Lwowskiego Wydziału Kultury, który z powodu nieoczekiwanych obowiązków musiał odwołać swój przyjazd. Jako konsultant do spraw ikon swoje uwagi przedstawił Jarosław Giemza z Muzeum Ikon przy Muzeum Zamek w Łańcucie. Wykłady ilustrowane były slajdami prezentującymi przykłady malarstwa na szkle i sztuki ludowej Galicji od XI do XX wieku. 3. Pokaz kozackiej sztuki walki "Bojowy Hopak" w wykonaniu instruktorów (4 osoby) z Centralnej Szkoły Bojowego Hopaka z Lwowa odbył się 6 grudnia o godz. 17.30 w Lublinie w Sali Teatralnej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" przy ul. Grodzkiej 21. Pokaz ten był planowany w sali Wystawowej BWA lecz musiał zostać przeniesiony do Sali Teatru NN z powodu nie wyrażenia zgody na prezentacje walki z bronią przez artystę prezentującego swoje prace w pomieszczeniach BWA. 4. Koncert "Irmosy" odbył się 7 grudnia o godz. 19.15 w Kościele Ojców Dominikanów w Lublinie przy ul. Złotej 9. Zaprezentowane zostały wczesnochrześcijańskie ukraińskie liturgiczne śpiewy w wykonaniu aktorów Teatru im. Łesia Kurbasa ze Lwowa. 5. Spektakl T. S. Eliot "Śmierć w katedrze" w reżyserii Attyli Widniańskiego, w wykonaniu aktorów, chóru żeńskiego i grupy dziecięcej z Teatru Ukraińsko - Węgierskiego z Berehowa odbył się w Kościele Ojców Dominikanów w Lublinie przy ul. Złotej 9, w dniu 9 grudnia o godz. 21.00. Zaproszenie Teatru z Berehowa do udziału w projekcie było już planowane w latach 2000 i 2001 ale z powodu napiętych planów wyjazdowych tej grupy dopiero w tym roku mogło ono dojść do skutku. 6. Projekcje filmów - twórczość Iwana Mykołajczuka. Filmy kina ukraińskiego z lat 70- tych z udziałem najwybitniejszego aktora tych czasów Iwana Mykołajczuka: "Cienie zapomnianych przodków" reż. S. Paradżanow, "Propała Hramota" reż. B. Iwczenko i "Babilon XX" reż. I. Mykołajczuk zostały zaprezentowane 6 i 7 grudnia o godz. 12.00 w Sali projekcyjnej Akademickiego Centrum Kultury "Chatka Żaka" w Lublinie przy ul. I. Radziszewskiego. Projekcje odbywały się w oryginalnej, ukraińskiej wersji językowej z lektorem czytającym specjalnie przygotowane listy dialogowe w języku polskim. 11.12. - Koncert Orkiestry Antycznej - ostatni tegoroczny koncert odbył się w Muzeum Opowiadaczy Historii w Czarnowie koło Konstancina. Był to kameralny koncert i spotkanie z Orkiestrą, podczas którego Tomasz Rodowicz opowiadał o działalności Orkiestry.

12 - 14.12. - projekt Praktyki teatralne dla uczniów szkól licealnych

- sesja warsztatowa podsumowująca pracę nad ikonografią antyczną w Lublinie w "Teatrze w Budowie" .

12.12. - projekt Orkiestra Antyczna,

- warsztaty muzyczne w gimnazjum nr 45 w Warszawie, połączone z wykładem i prezentacją pracy prowadzone przez Orkiestrę, nazwane Lekcjami Antyku. Działalność edukacyjną ułatwiło wydanie książki J. Landelsa stanowiącej świetny podręcznik zarówno dla członków Orkiestry, jak i uczestników warsztatu.

Grudzień - projekt Program Wiejski

- w miesiącu grudniu została przygotowana wystawa "Zgromadzenia Noworoczne w Gardzienicach". Wykorzystano w niej zebrane fotografie wykonane podczas Zgromadzeń Noworocznych, które odbyły się w latach ubiegłych. Ukazują one wykonawców, uczestników, miejsca i wydarzenia, które im towarzyszyły. W ramach tej wystawy w przyszłym roku pokazywane będą projekcje video ze Zgromadzeń, uzupełnione muzyką z koncertów i widowisk. Zaprezentowana zostanie również koncepcja modernizacji i adaptacji budynku Spichlerza opracowana przez studenta Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej w ramach pracy dyplomowej "Spichlerz - Teatr Sztuki Alternatywnej". Ponadto na wystawie będzie można zobaczyć część pamiątek i eksponatów ze zbiorów Pracowni Historii Bliskiej.

2004

styczeń

5 - 7 styczeń Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych:

praca wewnętrzna zespołu; próby do przygotowania zajęć praktycznych w zakresie: tekst, ruch, muzyka; - rozmowy na temat prowadzenia warsztatów m. in. Krzysztof Majchrzak, Krzysztof Globisz, Maja Ostaszewska, Philip Zarilli;

8 - 16 styczeń Pierwsza sesja Akademii Praktyk Teatralnych, prowadzona przez aktorów OPT i Włodzimierza Staniewskiego

10-17 styczeń Próby do spektaklu "Sceny z Elektry" wg Eurypidesa

z udziałem realizatorów niezatrudnionych w OPT (technicy, muzycy, studenci - stażyści)

18-25 styczeń Prezentacje spektaklu "Sceny z Elektry" wg Eurypidesa

w ramach festiwalu "Polski Ekspres" organizowanego przez Hebel Theatre w Berlinie; spektakl "Sceny z Elektry" został zaprezentowany czterokrotnie; każdy spektakl obejrzało około 150 osób.

24-25 styczeń W ramach projektu "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja" odbyła się sesja robocza Orkiestry Antycznej w Warszawie

- rozmowy organizacyjne z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w sprawie prezentacji spektaklu "Hode Galatan"

26 styczeń Lekcja Antyku

- warsztaty muzyczne wzbogacone warsztatami ruchowymi przeprowadzone przez członków Orkiestry Antycznej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej w Piaskach i Rybczewicach, w ramach projektu "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja"

styczeń - stała ekspozycja multimedialna "Złota Gałąź"

- wystawa w Galerii Ośrodka, ul. Grodzka 5a, jest to ekspozycja wykorzystująca materiały archiwalne teatru oraz multimedialne techniki prezentacji

luty

3 - 5 luty Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych: praca wewnętrzna zespołu,

próby do przygotowania zajęć praktycznych w zakresie: tekst, ruch, muzyka

6 - 8 luty Druga sesja Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez aktorów OPT i Włodzimierza Staniewskiego, zajęcia prowadził również zaproszony na sesję mistrz wschodnich sztuk walki Nam Hai Bui-Ngoc,

8 - 17 luty W ramach projektu "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja" odbyły się wydarzenia:

- Antyczna Warszawa - próby do spektaklu "Hode Galatan" oraz warsztaty dla członków Orkiestry Antycznej prowadzone przez Tomasza Rodowicza, a potem Caia Tomosa z Earthfall Dance; - warsztaty dla studentów i młodzieży przeprowadzone przez członków Orkiestry Antycznej

14 luty

W sali Kinola Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie odbyła się promocja książek wydanych wspólnie z Wydawnictwem Homini w ramach projektu "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja": "Muzyka w starożytnej Grecji i Rzymie" Johna Landelsa oraz "Muzyka starożytnej Grecji" Martina Westa,

14 - 15 luty

W ramach projektu "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja" zaprezentowano spektakl Orkiestry Antycznej i Earthfall Dance "Hode Galatan" w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie; spektakl obejrzało ponad 400 osób; spektakl ten jako kontrowersyjne połączenie współczesnego ruchu i muzyki antycznej spowodował ożywione dyskusje na temat interpretacji artystycznych antycznego muzycznego dziedzictwa kulturalnego

15 luty

W sali KinoLab Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w ramach projektu "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja" odbyło się seminarium "Muzyka antyku dzisiaj" z udziałem m. in. dr Krzysztofa Bielawskiego, dr Anny Maciejewskiej, dr Dariusza Czai; podczas seminarium zaprezentowano multimedialną prezentację dotychczasowych wydarzeń projektu ze szczególnym uwzględnieniem seminarium w Wiedniu,

15 - 19 luty

Próby do spektaklu "Sceny z Elektry" wg Eurypidesa z udziałem realizatorów niezatrudnionych w OPT (technicy, muzycy, studenci - stażyści), próby do spektaklu "Metamorfozy"

16 - 17 luty

W ramach projektu "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja" odbyły się dwa jednodniowe warsztaty głosowo - ruchowe dla uczniów i studentów warszawskich uczelni;

16 - 19 luty

Trzecia sesja Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez aktorów OPT i Włodzimierza Staniewskiego,

24 - 26 luty

Prezentacja pracy Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Budapeszcie w ramach Festiwalu "Beugro"; trzykrotny pokaz spektakli: "Metamorfozy" i "Sceny z Elektry";

luty

Stała ekspozycja multimedialna "Złota Gałąź" - wystawa w Galerii Ośrodka, ul. Grodzka 5a,

marzec

29 luty - 2 marzec Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych: praca wewnętrzna zespołu,

próby do przygotowania zajęć praktycznych w zakresie: tekst, ruch, muzyka

2 - 8 marzec

Czwarta sesja Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez Philipa Zarrillego (Walia), reżysera, aktora, teoretyka teatru, mistrza indyjskich sztuk walki i technik medytacyjnych oraz Jeung Sook Yoo (Korea); zajęcia prowadzone były również przez aktorów OPT i Włodzimierza Staniewskiego;

5 marzec

W ramach projektu "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja" w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu odbyło się Seminarium dyskusyjne "Nowe kierunki i perspektywy badań nad muzyką Antyku", w którym wziął udział dr Stefan Hagel z Austriackiej Akademii Nauk, prof. filologii klasycznej Jerzy Danielewicz; dyskutowano o pracy nad rekonstrukcjami instrumentów, technikami gry na aulosach oraz różnorodnością interpretacji muzyki antycznej

5 - 7 marzec

Sympozjum w Poznaniu kończące projekt "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja"; w wydarzeniu wzięło udział Muzeum Instrumentów Muzycznych, co dało możliwość dłuższej publicznej prezentacji instrumentów muzycznych zrekonstruowanych w ramach projektu

6 marzec

Otwarte spotkanie z Philipem Zarillim zorganizowane w sali Teatru NN "Brama Grodzka", w którym udział wzięli również studenci Akademii;

6 - 7 marzec

twarcie wystawy "Kitara i kwadryga - muzyka i sport w starożytnej Grecji" w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu w ramach projektu "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja"; na wystawie tej wyeksponowano m. in. instrumenty muzyczne zrekonstruowane przez Orkiestrę Antyczną oraz przez Stefana Hagla z Austriackiej Akademii Nauk otwarte warsztaty głosowe przeprowadzone przez Orkiestrę Antyczną, w których aktywny udział wzięły dzieci ze szkoły muzycznej, studenci muzykologii oraz mieszkańcy Poznania;

10-15 marzec

W ramach projektu "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja" odbył się rekonesans członków Orkiestry Antycznej (Elina Toneva, Paulina Matuszewska, Katarzyna Tadeusz, Tomasz Rodowicz) do Bułgarii, gdzie miały miejsce warsztaty ze śpiewakami epickimi z regionów centralnej Bułgarii oraz szereg spotkań artystycznych i naukowych przygotowujących przyjazd Orkiestry Antycznej i grupy Tańców Antycznych do Bułgarii wiosną 2005 roku. Były prowadzone rozmowy z Ministerstwem Kultury, Instytutem Archeologii oraz Instytutem Folklorystyki Bułgarskiej Akademii Nauk.

18-31 marzec

W ramach projektu "Galeria Gardzienice" zorganizowano wystawę Zygmunta Rytki pt. "Zygmunt Rytka - 20 lat - fotografie i obiekty"; wystawa zawierała prace w technice fotografii i video;

28-31 marzec

Próby do spektakli: "Metamorfozy" i "Sceny z Elektry"

marzec

Stała ekspozycja multimedialna "Złota Gałąź"- wystawa w Galerii Ośrodka, ul. Grodzka 5a,

kwiecień

30 marzec - 1 kwiecień

Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych: praca wewnętrzna zespołu; próby do przygotowania zajęć praktycznych w zakresie: tekst, ruch, muzyka

1 - 4 kwiecień

Piąta sesja Akademii Praktyk Teatralnych; zajęcia ze studentami były prowadzone przez aktorów OPT i Włodzimierza Staniewskiego; został wygłoszony wykład Lucjana Świetlickiego; "Historia i tradycje Gardzienic Piask i okolic"; spotkanie studentów z Mikołajem Maleszą;

1 - 4 kwiecień

Próby do spektakli: "Sceny z Metamorfoz" i "Sceny z Elektry"

1-17 kwiecień

Wystawa prac Zygmunta Rytki pt. "Zygmunt Rytka - 20 lat - fotografie i obiekty";

2 kwiecień

Impreza kulturowa Kabała w Gardzienicach we współpracy z Agencją Artystyczną "Ideefix" - impreza międzynarodowa z udziałem muzyków, performerów, aktorów z Gardzienic, polski i z zagranicy; związana ze śladami kultury żydowskiej, w ramach Pracowni Historii Bliskiej

3 - 4 kwiecień

Prezentacje repertuaru bieżącego w siedzibie w Gardzienicach, dwukrotny pokaz spektakli: "Sceny z Metamorfoz" i "Sceny z Elektry",

22-23 kwiecień

Praca studyjna aktorów i muzyków OPT; próby do spektakli: "Sceny z Metamorfoz" i "Sceny z Elektry" oraz próby do widowiska "Starożytna Grecja i Kosmos Gardzienic",

23-27 kwiecień

Szósta sesja Akademii Praktyk Teatralnych, zajęcia prowadzone przez aktorów OPT i Włodzimierza Staniewskiego; "Chińskie sztuki walki" - sesja pracy studentów z mistrzem wschodnich sztuk walki - Nam Hai Bui Ngoc; "Religia Grecka i tragedia" - wykład Lecha Trzcionkowskiego; Sesja pracy studentów z Krzysztofem Globiszem;

24-25 kwiecień

Prezentacje repertuaru bieżącego w siedzibie w Gardzienicach, dwukrotny pokaz spektakli: "Sceny z Metamorfoz" i "Sceny z Elektry",

kwiecień

Stała ekspozycja multimedialna "Złota Gałąź" - wystawa w Galerii Ośrodka, ul. Grodzka 5a,

maj

11 - 12 maj

Próby do spektakli: "Metamorfozy" i "Sceny z Elektry",

13 maj

13 maj Prezentacje repertuaru bieżącego w siedzibie w Gardzienicach; spektakl: "Metamorfozy" i "Sceny z Elektry" zeprezentowany głównie dla studentów UMCS-u z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Słowacji, s

15 - 16 maj

Prezentacje repertuaru bieżącego w siedzibie w Gardzienicach; spektakl: "Metamorfozy" i "Sceny z Elektry",

15 - 16 maj

W ramach projektu Galeria Gardzienice odbyła się "Etiuda Objazdowa" Międzynarodowy Festiwal Filmowy z Krakowa; w Galerii przy ul. Grodzkiej 5a pokazano dwa dwugodzinne cykle filmowe; były to filmy nagrodzone na festiwalu w Krakowie oraz filmy Szkoły Hamburskiej, która uchodzi za najlepszą w Europie;

19 - 22 maj

Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych: praca wewnętrzna zespołu; próby do przygotowania zajęć praktycznych w zakresie: tekst, ruch, muzyka

19 - 31 maj

W ramach projektu Galeria Gardzienice odbyła się wystawa studentów II roku malarstwa Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Zorganizowana przy współudziale Wydziału Artystycznego wyżej wspomnianego Uniwersytetu.

21 - 22 maj

Prezentacje repertuaru bieżącego w siedzibie w Gardzienicach; spektakl: "Metamorfozy" i "Sceny z Elektry",

21 maj

Otwarte spotkanie z aktorką Mają Ostaszewską prowadzone przez Aleksandrę Rembowską, w którym udział wzięli również studenci Akademii

23 - 27 maj

Siódma sesja Akademii Praktyk Teatralnych; praca studentów z aktorami OPT i Włodzimierzem Staniewskim; spotkanie z pisarzem szwajcarskim - Thomasem Hurlimannem; próba otwarta "Scen z Elektry Eurypidesa"; wykład Lecha Trzcionkowskiego pt. "Mit Atrydów"; sesja pracy z mistrzem sztuk wschodnich Nam Hai Bui Ngoc - "Chińskie sztuki walki";

26 - 27 maj

Próby do widowiska "Starożytna Grecja - Kosmos Gardzienic"

28 maj

Spotkanie Literackie z rumuńską pisarką pisząca po niemiecku Hertą Müller, spotkanie prowadził Andrzej Stasiuk, tłumaczyła Katarzyna Leszczyńska. Prezentowano dwie książki autorki wydane przez Wydawnictwo "Czarne": "Sercątko" oraz "Dziś wolałabym siebie nie spotkać". Spotkanie odbyło się w siedzibie OPT "Gardzienice" w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 5a. Przybyło ok. 80 osób, głównie studentów i wykładowców filologii germańskiej;

28 - 29 maj

Prezentacje repertuaru bieżącego w siedzibie w Gardzienicach; widowisko "Starożytna Grecja - Kosmos Gardzienic", na które składają się spektakle: "Metamorfozy", "Sceny z Elektry", koncert Orkiestry Antycznej oraz pokaz Tańców Labiryntu;

maj

Stała ekspozycja multimedialna "Złota Gałąź" - wystawa w Galerii Ośrodka , ul. Grodzka 5a,

czerwiec

1 - 10 czerwiec

Wystawa studentów II roku malarstwa Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie,

15 czerwiec

Przyjazd Ellen Stewart, założycielki Teatru LaMaMa oraz części zespołu do Gardzienic; przygotowania do pokazu słynnego spektaklu "Trojanki",

17-24 czerwiec

Multimedialna wystawa pt: "Iluzje" w ramach projektu Galeria Gardzienice; młodzi artyści z całej Polski zaprezentowali najciekawsze zjawiska sztuki wykorzystującej najnowocześniejsze efekty techniki (grafiki komputerowe, filmy, animacje, instalacje, fotografie, slajdy trójwymiarowe);

21 - 22 czerwiec

Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych: praca wewnętrzna zespołu; próby do przygotowania zajęć praktycznych w zakresie: tekst, ruch, muzyka

21 - 24 czerwiec

Próby do widowiska "Starożytna Grecja - Kosmos Gardzienic"

23 - 27 czerwiec

Ósma sesja Akademii Praktyk Teatralnych; zajęcia były prowadzone przez aktorów OPT i Włodzimierza Staniewskiego; spotkanie studentów z Ellen Stewart, pokaz filmów; spotkanie z pisarzem Andrzejem Stasiukiem; wykład Lecha Trzcionkowskiego pt: "Elektra Eurypidesa",

25 czerwiec

Widowisko "Kosmos Międzynarodowy", w ramach którego Teatr LaMaMa dał pokaz słynnego spektaklu "Trojanki"; jest to kultowy spektakl lat 70-tych o wielkich walorach artystycznych; został pokazany w plenerze wykorzystując ruiny Rządcówki i teren Parku w Gardzienicach; - również w ramach "Kosmosu Międzynarodowego" zaprezentowano dwukrotnie spektakl "Sceny z Elektry"

25 czerwiec

Na Spotkaniu Literackim z cyklu "Gardzienice - Czarne" odbyła się promocja najnowszej książki Andrzeja Stasiuka "Jadąc do Babadag", spotkanie z Andrzejem Stasiukiem poprowadził Krzysztof Varga; spotkaniu towarzyszył koncert Mikołaja Trzaski z zespołem,

26 czerwiec

Prezentacje repertuaru bieżącego w siedzibie w Gardzienicach; widowisko "Starożytna Grecja - Kosmos Gardzienic", na które składają się spektakle: "Metamorfozy", "Sceny z Elektry", koncert Orkiestry Antycznej oraz pokaz Tańców Labiryntu;

28 czerwiec - 9 lipiec 2004

Wyjazd dyr. Włodzimierza Staniewskiego do Delphi (Grecja) na konferencję "XII Międzynarodowe Spotkania na temat Dramatu Starożytnej Grecji" zorganizowaną przy okazji Festiwalu Sztuki Olimpijskiej; referat o działalności Teatru "Gardzienice"; rozmowy na temat prezentacji spektakli OPT z Teatrem "Attis" (Theodoros Therzopoulos) i Teatrem "Dora Stratou" (prof. Alkis Raftis). Prowadzenia badań terenowych dotyczących wątków antycznych w pracy "Gardzienic".

Czerwiec

Stała ekspozycja multimedialna "Złota Gałąź" dotycząca historii i dorobku artystycznego Ośrodka Praktyk Teatralnych w "Galerii Ośrodka w Lublinie,

lipiec

28 czerwca- 12 lipca

Przygotowania i próby do rejestracji filmowej spektaklu "Metamorfozy" w Gardzienicach; Przygotowanie scenografii, kostiumów, wyposażenia technicznego. Opracowanie scenariusza do filmowej wersji przedstawienia.

2-5 lipca

Sesja warsztatowa w Brölin w Niemczech dla młodzieży polskiej i niemieckiej. W programie pokaz filmów o historii Ośrodka, spektaklach i działalności dydaktycznej, prezentacja pracy nad gestem antycznym, ćwiczenia partnerskie, praca z głosem, etiudy sceniczne.

13-21 lipca

Rejestracja filmowa spektaklu "Metamorfozy" w Gardzienicach realizowana dla Teatru Telewizji TVP, we współpracy z TV Lublin. Reżyser i autor scenariusza Włodzimierz Staniewski, zdjęcia Jacek Petrycki i Krzysztof Gołąbek, dźwięk Maria Chilarecka, Produkcja TV - Maria Mazurek. Udział wzięli aktorzy OPT oraz studenci Akademii Praktyk Teatralnych. Sceny filmowe spektaklu nagrywane były w sali teatralnej Ośrodka w Gardzienicach oraz w okolicznych plenerach.

26-31 lipca

rzygotowania w Janowcu n/Wisłą do prezentacji widowiska "Elektra" oraz multimedialnego pokazu wraz z żywym planem na temat dramatu i sztuki starożytnej Grecji - w przygotowaniach brali udział studenci Akademii w ramach sesji,

Lipiec

Stała ekspozycja multimedialna "Złota Gałąź" dotycząca historii i dorobku artystycznego Ośrodka Praktyk Teatralnych w "Galerii Ośrodka w Lublinie,

sierpień

1 sierpnia Prezentacja widowiska "Teatr z Ducha Muzyki" w Janowcu n/Wisłą.

Pokaz zrealizowano we współpracy z Muzeum Nadwiślańskim - Zamek w Janowcu oraz z Festiwalem Filmowym w Kazimierzu n/Wisłą. Udział wzięli aktorzy Ośrodka oraz studenci Akademii Praktyk Teatralnych. Prezentacja miała miejsce w specjalnie zaadaptowanych na ten cel zabytkowych ruinach Sali Rycerskiej na Zamku Firlejów w Janowcu. Reportaż telewizyjny z tego wydarzenia przygotowany przez Grażynę Torbicką wyemitował 3 sierpnia 2 program TVP.

30 sierpnia- 3 września

Przygotowania do jesiennych edycji projektu "Spotkania Literackie Gardzienice-Czarne", rozmowy z Moniką Sznajderman z Wydawnictwa "Czarne" i pisarzami biorącymi udział w spotkaniach. Przygotowania do sesji Akademii Praktyk Teatralnych, wybór i rozmowy z prowadzącymi, korespondencja z kandydatami do V APT, koordynacja Mariusz Gołaj.

Sierpień

Stała ekspozycja multimedialna "Złota Gałąź" dotycząca historii i dorobku artystycznego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Galerii Ośrodka w Lublinie,

wrzesień

6-11 września

Sesja warsztatowa w Helsinkach. Pokaz filmów z pracy Ośrodka z wprowadzeniem, komentarzami objaśniającymi i dyskusją, prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu ruchu, głosu i układów scenicznych

13-15 września

Sesja montażowa materiałów zdjęciowych do filmowej wersji spektaklu "Metamorfozy".

16-17 września

esja kwalifikacyjna dla kandydatów do V Akademii Praktyk Teatralnych. Na sesję złożyły się zajęcia warsztatowe (głos, ruch, praca z przestrzenią teatralną, ćwiczenia partnerskie) prowadzone przez aktorów OPT, prezentacje kandydatów, rozmowy z kandydatami.

21-22 września

róby w Gardzienicach do widowiska multimedialnego z żywym planem obejmującego spektakl "Elektra" oraz prezentację pieśni antycznych, zabytków muzycznych, malarstwa i rzeźby antycznej składających się na pokaz dydaktyczny.

21-26 września Sesja IV Akademii Praktyk Teatralnych.

Zajęcia prowadzili pracownicy merytoryczni OPT, a także: scenograf Mikołaj Malesza - konwersatorium, Schola Teatru "Węgajty" - "Visitatio sepulcri" - praktyczne i teoretyczne zajęcia poświęcone dramatowi liturgicznemu, prof. Włodzimierz Pawluczuk - wykład "O dramacie boskim", teatrolog dr Tadeusz Kornaś - wykład "Pierwsze spektakle ‘Gardzienic’. ’Gardzienice’ jako tradycja",

24-25 września

Prezentacje widowiska w Gardzienicach ("Elektra" i pokaz dydaktyczny). Spotkania z młodzieżą licealną z VI LO z Radomia, LO im. Norwida z Białej Podlaskiej i LO z Chełma na temat teatru i muzyki antycznej oraz metod pracy Ośrodka

25-26 września

Drugi etap wstępny dla wybranej grupy 10 kandydatów do V Akademii Praktyk Teatralnych. Udział w pokazie spektaklu "Elektra", w prezentacji pracy Scholi Teatru "Węgajty", w wykładach prof. Włodzimierza Pawluczuka i Tadeusza Kornasia, przesłuchania kandydatów z udziałem dr Ireneusza Guszpita z PWST i Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie dyskusyjne na temat działalności Ośrodka w kontekście poszukiwań teatralnych młodych grup i twórców,

28-29 września

Sesja warsztatowa w Katowicach w ramach spotkań "Europa Pokoju" w Katowickim Pałacu Młodzieży. W programie pokaz filmów o historii Ośrodka, spektaklach i działalności dydaktycznej, prezentacja pracy nad gestem antycznym, sesja praktyczna z młodzieżą i instruktorami teatralnymi: ćwiczenia partnerskie, praca z głosem, pieśni i etiudy sceniczne

Wrzesień

Stała ekspozycja multimedialna "Złota Gałąź" dotycząca historii i dorobku artystycznego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Galerii Ośrodka w Lubinie, Przygotowania do listopadowej wystawy ikon; rozmowy z "Muzeum Zamek" w Łańcucie; przygotowanie przestrzeni galerii.

październik

5-7 październik

Próby do spektaklu "Elektra"; z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych.

8,10 październik

Prezentacje repertuaru bieżącego w siedzibie w Gardzienicach; Spektakl: "Elektra"; z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych.

19-21 październik

Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych: praca wewnętrzna zespołu; próby do przygotowania zajęć praktycznych w zakresie: tekst, ruch, muzyka.

21-24 październik

Trzynasta sesja IV i pierwsza sesja V Akademii Praktyk Teatralnych. Zajęci prowadzone były przez aktorów OPT i W. Staniewskiego oraz: - Krzysztofa Miklaszewskiego (wieloletniego aktora teatru Cricot 2, autora filmów i książek o Tadeuszu Kantorze) - zajęcia praktyczne, pokaz filmów, wykład; - Lecha Trzcionkowskiego: "Waza Francoisa" - wykład.

Październik

Stała ekspozycja multimedialna "Złota Gałąź" dotycząca historii i dorobku artystycznego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Galerii Ośrodka w Lublinie,

listopad

2 - 4 listopad

2 - 4 listopad Próby do spektaklu "Elektra"; z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych.

5 - 6 listopada

Prezentacje repertuaru bieżącego w siedzibie w Gardzienicach; Spektakl: "Elektra"; z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych.

8 - 9 listopada

Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych: praca wewnętrzna zespołu; próby do przygotowania zajęć praktycznych w zakresie: tekst, ruch, muzyka

10-13 listopada

Czternasta sesja IV i druga sesja V Akademii Praktyk Teatralnych. Zajęcia prowadzone były: - przez aktorów OPT i Włodzimierza Staniewskiego; - Jana Peszka - wybitnego aktora ; - Lecha Trzcionkowskiego: "Waza Francoisa; cd." - wykład.

12-13 listopada

Próby do spektaklu "Elektra"; z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych.

15-17 listopada

Próby do spektaklu "Elektra" prezentowanego w Warszawie w Teatrze Nowym - Fabryka Trzciny; z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych.

18-21 listopada

Prezentacje premierowe spektaklu "Elektra" w reż. W Staniewskiego w Warszawie, w Fabryce Trzciny; z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych

26 listopada

Spotkanie Literackie z cyklu "Gardzienice - Czarne" z pisarką litewską Renatą Šerelyte. i jej książką "Gwiazdy epoki lodowcowej" odbyło się w siedzibie OPT "Gardzienice" w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 5a. Spotkanie poprowadziła Justyna Sobolewska, dziennikarka tygodnika "Przekrój". Tłumaczyła Rasa Rimickaite. Fragmenty powieści czytała Roma Drozdówna - aktorka Teatru im. H. Andersena w Lublinie,

27-28 listopada

Sesja warsztatowa dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Udział wzięło 20 uczniów z klas o profilu teatralnym i opiekunowie Jacek Król i Bartosz Mazur - aktorzy lubelskiego Teatru im. Juliusza Osterwy, prowadzący w liceum regularne zajęcia o tematyce teatralnej. Na dwudniowe zajęcia złożyły się: podstawy treningu aktorskiego, ćwiczenia wzajemnościowe, chironomia - gest antyczny, praca z głosem i zajęcia muzyczne z pieśniami Antycznej Grecji, praca z tekstem "Elektry" Eurypidesa, oraz filmy o działalności OPT "Gardzienice" i rejestracje spektakli. Zajęcia merytoryczne prowadzili aktorzy OPT, przy współudziale Doroty Porowskiej i Tomasza Rodowicza.

18listopada -10 grudnia

Wystawa pt. "Ikona ukraińska XVI-XIX w" zorganizowana w Galerii Gardzienice przy ul. Grodzkiej 5, wystawa zorganizowana we współpracy z Muzeum-Zamek w Łańcucie. Zbiory z Muzeum-Zamek w Łańcucie ma okazję zobaczyć publiczność nie tylko z Lublina i okolic, ale i z innych miast Polski i zagranicy. Wystawa przypomina odwiedzającym o wielokulturowym wymiarze ziem południowo-wschodnich.

Listopad

Stała ekspozycja multimedialna "Złota Gałąź" dotycząca historii i dorobku artystycznego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Galerii Ośrodka w Lublinie,

grudzień

7 - 8 grudzień

Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych: praca wewnętrzna zespołu; próby do przygotowania zajęć praktycznych w zakresie: tekst, ruch, muzyka

9-12 grudzień

Piętnasta sesja IV i trzecia sesja V Akademii Praktyk Teatralnych: Zajęcia prowadzone przez: - aktorów OPT; - Macieja Rychłego - "O dźwięku żywym" wykład i zajęcia praktyczne - Lecha Trzcionkowskiego: "Waza Francoisa; cd"; - A.Stasiuka i N.Śniadanko - spotkanie literackie w ramach projektu "Gardzienice - Czarne", z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych

12 grudzień

Spotkanie z ukraińską pisarką Natalią Śniadanko i jej książką "Kolekcja namiętności" odbyło się w siedzibie OPT "Gardzienice" w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 5a. Przybyło ok. 100 gości. Spotkanie poprowadził Andrzej Stasiuk. Oprawę muzyczną, na którą złożyły się XVI w., ukraińskie pieśni liturgiczne oraz szczedriłki, przygotowała Natalia Połowynka z zespołem "Majsternia Pisni" (Pracownia Pieśni) ze Lwowa.

18 grudnia

"IFIGENIA -INSPIRACJE" - projekt multimedialny w oparciu o dramat Eurypidesa "Ifigenia w Aulidzie" zorganizowany w kinie Bajka przy ul. Radziszewskiego 8 w Lublinie i Galerii Gardzienice przy ul Grodzkiej 5 w Lublinie. Zaproszonych do udziału w pokazie multimedialnym było sześciu artystów krajowych. Współorganizatorem było kino Bajka, w którym to wyświetlono film "Ifigenia" M. Cacoyannisa 1977r, sprzętu multimedialnego użyczyły firmy: PC. Reset i "Torel" z Lublina,

Grudzień

Stała ekspozycja multimedialna "Złota Gałąź" dotycząca historii i dorobku artystycznego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Galerii Ośrodka w Lublinie, Wystawa czasowa zrekonstruowanych instrumentów antycznych, przygotowana w sali "Camera Obscura" w Oficynie Pałacowej w Gardzienicach. Rekonstrukcje zostały oparte na źródłach ikonograficznych, zachowanych eksponatach archeologicznych i zabytkach sztuki antyku oraz zachowanych opisach autorów starożytnych. Wykonawcami byli artyści lutnicy współpracujący z naukowcami - organologami. Instrumenty zostały wykonane w ramach projektu "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W trakcie trwania projektu prezentowane były podczas koncertów i lekcji antyku, a także wyeksponowane podczas wystawy w Poznaniu.

2005

styczeń

18 - 19 stycznia - Przygotowanie do sesji Akademii Praktyk Teatralnych: praca wewnętrzna zespołu;

próby oraz przygotowania do zajęć praktycznych ze studentami w zakresie: tekst, ruch, muzyka;

19 stycznia - Projekt Homo Culturalis - w ramach programu "Młodzież", w którym uczestniczyła młodzież z Polski, Estonii, Walii, Włoch i Bułgarii.

W ramach projektu w Gardzienicach odbył się jednodniowy warsztat teatralny prowadzony przez pracowników artystycznych Ośrodka oraz prezentacje filmów ze spektakli i wyjazdów zagranicznych.

20 - 23 stycznia - Szesnasta sesja IV i czwarta sesja V Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez pracowników artystycznych OPT.

Zajęcia prowadzili również: - Maciej Rychły - "O dźwięku żywym" (teoria i praktyka); - Lech Trzcionkowski - "Waza Francois" (wykład); - Jarosław Fret wraz z zespołem ZAR - "Ewangelie Dzieciństwa" (praktyka i teoria; relacje z pracy nad spektaklem i wyprawami do Gruzji, które były inspiracją muzyczną w pracy nad przedstawieniem). - Praca nad wersjami wyjazdowymi (m.in. obcojęzyczna warstwa tekstu) spektakli "Elektra" i "Metamorfozy" przed prezentacjami w Moskwie i Nowym Jorku.

luty

1- 18 luty - Wyjazd służbowy dyr. Włodzimierza Staniewskiego do Japonii na zaproszenie kilku tamtejszych instytucji, w tym Teatr Ox w Tokio, Shiseikan Dojo (Ośrodek Kultury Tradycyjnej). Wyjazd był zorganizowany i koordynowany przez Ambasadę RP w Tokio.

W trakcie pobytu odbyło się szereg spotkań poświęconych prezentacji osiągnięć Ośrodka oraz rozmów przygotowujących tournee w Japonii;

4 - 8 luty - TRANSMEDIALE'05 , motto: BASIC,Haus der Kulturen der Welt, Berlin

Wyjazd służbowy na Międzynarodowy Festiwal Multimedialny. Uczestnictwo w takim wydarzeniu pozwoliło na obserwację najnowszych osiągnięć w sztuce multimedów. Uczestnicy ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji pokazywali swoje prace w ciągu pięciu dni festiwalu. Filmy, animacje, prelekcje, instalacje, obiekty wzbogacone były wystawami rozsianymi po całym mieście. Panele dyskusyjne z udziałem naukowców i artystów z całego świata na których poszukiwało się języka formalnego dla sztuki multimedów i na których pojawiły się próby systematyzacji tego, co dzieje się w tzw. nowych mediach wypełniały dzień. Zorganizowane były również warsztaty dla uczestników wydarzenia. Powołano do życia również Klub Transmediale (Maria am Ostbanhof) z bogatym programem muzyki elektronicznej połączonej z multimedialnymi pokazami.

9 - 10 luty - Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych:

praca wewnętrzna zespołu, próby oraz przygotowania do zajęć praktycznych ze studentami w zakresie: tekst, ruch, muzyka

10 - 15 luty - Siedemnasta sesja IV i piąta sesja V Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez pracowników artystycznych OPT;

Zajęcia prowadził również zaproszony na sesję Per Borg - twórca teatru Stella Polaris, wraz z asystentem (Norwegia). Stella Polaris to niezależna grupa teatralna z siedzibą w Stokke na Południu Norwegii. Powstała w 1985 roku z inicjatywy Pera Spildra Borga i Merete Klingen. Przedstawienia tego teatru to zarówno kameralne formy jak i wielkie uliczne performance eksplodujące kolorem, muzyka i energią. "Naszym celem jest przełamywanie granic pomiędzy fantazją a realnością i danie publiczności doświadczenia bez barier czasu i przestrzeni". Przedstawienia Stella Polaris były pokazywane od Vard? w północnej Norwegii po Bethlejem i Gazę na Bliskim Wschodzie. Każdego roku Stella Polaris wystawia ok. 150 spektakli dla 80000 widzów. Obok pracy artystycznej, Stella Polaris prowadzi pracę pedagogiczną - prowadząc dwie grupy dziecięce i jedną młodzieżową oraz liczne warsztaty.

18 - 19 luty - Nocny Maraton Animacji Węgierskiej

- Dwa pokazy filmów zorganizowane w kinie Bajka w Lublinie. Pierwszy pokaz zaczynał się o 23.00 (trwał ok.2 godz.) i poprzedzony był wykładem p. Patrizi Paszt - Dyrektor Centrum Węgierskiego w Krakowie; drugi pokaz rozpoczął się o 23.00 i trwał ok. 4 godzin. Łącznie pokazano ponad 100 filmów obejmujących prezentację klasycznych osiągnięć animacji węgierskiej od początku lat 60-tych do końca 90-tych. Prezentowane były osiągnięcia szkół filmowych "KECSKEMÉTFILM" i "PANNÓNIA". Pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Sala kinowa licząca 350 miejsc była wypełniona, podczas dwóch wieczorów.
- Praca nad wersjami wyjazdowymi (m.in. obcojęzyczna warstwa tekstu) spektakli "Elektra" i "Metamorfozy" przed prezentacjami w Moskwie i Nowym Jorku.

marzec

1 - 2 marzec - Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych:

praca wewnętrzna zespołu, próby oraz przygotowania do zajęć praktycznych ze studentami w zakresie: tekst, ruch, muzyka

3 - 6 marzec - Osiemnasta sesja IV i szósta sesja V Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez pracowników artystycznych OPT.

Zajęcia prowadzili również: - Maciej Rychły - "O dźwięku żywym" (teoria i praktyka); - Lech Trzcionkowski - "Waza Francois" (wykład); - Jacek Król (aktor Teatru Osterwy w Lublinie) - "Praca nad strukturą tekstu dramatycznego na przykładzie "Beniowskiego" Juliusza Słowackiego i "Dziadów" Adama Mickiewicza".

11 - 12 marzec - Prezentacje spektaklu "Elektra" w siedzibie Ośrodka w Gardzienicach.

14 - 20 marzec - Prezentacje spektaklu "Elektra" w reż. W. Staniewskiego w ramach projektu: "Polski teatr wczoraj i dziś" realizowanego w roku 2005 w moskiewskim Centrum im. Meyerholda.

Projekt obejmował: - prezentacje spektaklu "Elektra" w reż. W. Staniewskiego; - sesję warsztatową (Master Class W.Staniewskiego, z udziałem aktorów Ośrodka) dla rosyjskich aktorów i reżyserów; - pokazy filmów Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice"; z prelekcją wygłoszoną przez prof. Leszka Kolankiewicza i prof. Alison Hodge (Anglia) - w terminie 18 i 19 marca; - obrady "Okrągłego Stołu" z udziałem teatrologów: prof. Leszka Kolankiewicza, prof. Grzegorza Niziołka, prof. Alison Hodge oraz Włodzimierza Staniewskiego. W obradach brali także udział krytycy teatralni, pedagodzy i teatrolodzy moskiewscy. (W całym przedsięwzięciu brali udział studenci Akademii Praktyk Teatralnych). - Praca nad wersjami wyjazdowymi (m.in. obcojęzyczna warstwa tekstu) spektakli "Elektra" i "Metamorfozy" przed prezentacjami w Nowym Jorku. W związku z koniecznością uzupełnienia eksponatów i prezentacji multimedialnych w pierwszym kwartale 2005 roku wystawa "Złota Gałąź" nie była udostępniona dla zwiedzających. Z powodów niezależnych od Ośrodka wystawa słowackiego artysty "Martin Muranica - szkło artystyczne" została przeniesiona na miesiąc kwiecień.

kwiecień

1-2 kwietnia

- Praca nad wersją wyjazdową (m.in. obcojęzyczna warstwa tekstu) spektaklu "Elektra", przed prezentacjami w Nowym Jorku.

4 - 24 kwietnia - Pobyt zespołu Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Nowym Jorku.

Występy Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Nowym Jorku odbyły się przy współpracy z "LaMaMa" Experrimental Theatre Club. W wyjeździe wzięło udział 16 wykonawców - pracowników OPT oraz studentów Akademii Praktyk Teatralnych występujących w spektaklu "Elektra". Na pobyt zespołu Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Nowym Jorku złożyły się: 1. Prezentacje spektaklu "Elektra" wg Eurypidesa w reż. W. Staniewskiego w Teatrze "LaMaMa" w dniach 7-10, 14-17 i 21-24 kwietnia. - w niedziele 10, 17 i 24 kwietnia odbywały się po 2 pokazy dziennie; popołudniowy i wieczorny, - w dniu 8 kwietnia pokaz spektaklu został odwołany ze względu na pogrzeb Papieża Jana Pawła II. Łącznie odbyło się 14 spektakli, wszystkie z bardzo dobrą frekwencją publiczności. 2. Sesje warsztatowe prowadzone przez W. Staniewskiego i aktorów OPT dla studentów - adeptów sztuki aktorskiej i reżyserskiej w amerykańskich ośrodkach uniwersyteckich: - 11 kwietnia w Trynity College, - 16 kwietnia w Columbia University, - 18 kwietnia w Yale University, - 19 i 20 kwietnia odbyły się otwarte sesje warsztatowe dla publiczności w Teatrze "LaMaMa". 3. Pokazy filmów z archiwum Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w cyklu nazwanym "Terytoria Gardzienic" w dniach 11 i 18 kwietnia w Teatrze "LaMaMa". 4. Wykłady W. Staniewskiego połączone z pokazami filmów: - 12 kwietnia dla studentów wydziału aktorskiego New York University z udziałem reżysera Richarda Shechnera, - 19 kwietnia dla studentów reżyserii Columbia University z udziałem reżyserki Ann Bogard. Spektakle "Elektry" cieszyły się bardzo dobrą frekwencją publiczności. W prasie amerykańskiej ukazało się szereg artykułów anonsujących i recenzji, między innymi w "New York Times", "Village Voice", "New Yorker", w polskojęzycznym "Dzienniku Polskim" oraz na portalach internetowych.

9 kwietnia do 9 maja - Światło podziemia - Martin Muranica

- Szkło artystyczne. Galeria Gardzienice przy ul Grodzkiej 5 w Lublinie Martin Muranica jest słowackim młodym twórcą, był stypendystą artystycznych uczelni Włoch, Czech, Słowacji i Polski. Pracuje w szkle, jego prace to nie tylko obiekty to również instalacje - wbudowane w specyficzną przestrzeń galerii. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

maj

6 maja

- Próby nad nową wersja obsadową spektaklu "Metamorfozy".

9 - 11 maja - Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych:

praca wewnętrzna zespołu, próby oraz przygotowania do zajęć praktycznych ze studentami w zakresie: tekst, ruch, muzyka

10 maja

- Próby nad nową wersja obsadową spektaklu "Metamorfozy".

11 - 15 maja - Dziewiętnasta sesja IV i siódma sesja V Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez pracowników artystycznych OPT.

Zajęcia prowadzili również: - Maciej Rychły - "O dźwięku żywym" (teoria i praktyka); - Lech Trzcionkowski - "Waza Francois" (wykład);

18 maja - 10 czerwca - Kolumna sztuki - Galeria Gardzienice przy ul. Grodzkiej 5.

Wystawa nieformalnej grupy artystycznej skupiającej studentów i absolwentów Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie i innych uczelni artystycznych Polski. Wzięło w niej udział siedemnastu twórców. Prace (rzeźba, ceramika, fotografia, animacja, instalacje) wypełniły piwniczną przestrzeń galerii i pozwoliły dostrzec, że siłą tej wystawy jest różnorodność, a co za tym idzie ogromny potencjał twórczy każdego z młodych artystów.

26 - 29 maja

- Próby nad nową wersja obsadową spektaklu "Metamorfozy". Próby do spektaklu "Elektra".

czerwiec

1 - 2 czerwca - Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych:

praca wewnętrzna zespołu, próby oraz przygotowania do zajęć praktycznych ze studentami w zakresie: tekst, ruch, muzyka.

3 - 5 czerwca - Dwudziesta sesja IV i ósma sesja V Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez pracowników artystycznych OPT.

Sesja skupiona była na pracy nad muzyką, ruchem scenicznym, etiudami i scenami teatralnymi inspirowanymi wątkami mitologicznymi przedstawionymi na Wazie Francois.

6 - 8 czerwca

- Próby nad nową wersja obsadową spektaklu "Metamorfozy". Próby do spektaklu "Elektra".

9 czerwca

- Prezentacja spektakli "Metamorfozy" i "Elektra" w Gardzienicach dla międzynarodowej grupy zorganizowanej z Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej z Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda oraz widzów indywidualnych i zaproszonych gości.

14 - 25 czerwca

- Sesja Akademii Praktyk Teatralnych połączona z międzynarodową sesją warsztatową dla aktorów, reżyserów, muzyków i osób zainteresowanych pracą Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice".
Spośród kilkudziesięciu kandydatów na sesję zaproszonych zostało 17 osób z USA, Grecji, Anglii, Niemiec i Hiszpanii.
Program sesji obejmował miedzy innymi:
- zajęcia prowadzone przez Włodzimierza Staniewskiego, Mariusza Gołaja, Joannę Holcgreber, Marcina Mrowcę, Annę Helenę Mc Lean, Grzegorza Podbiegłowskiego, Annę Dąbrowską oraz Macieja Rychłego; - zajęcia i wykłady prowadzone przez zaproszonych gości: Jadwigę Rodowicz: "Przywrócone pokrewieństwo" - o związkach teatru "Gardzienice" z teatrem japońskim, Ireneusza Guszpita: "O Gardzienicach nieuczenie - wyprawy jako idea", Jacka Petryckiego: "Wyprawy filmowe" - o kulturach rdzennych, konfliktach i społecznych przemianach w różnych częściach świata (połączone z projekcją filmów dokumentalnych). Uczestnicy sesji odbyli intensywny trening, który obejmował m.in.: - trening aktorski z wykorzystaniem metod będących owocem wieloletniej praktyki dydaktycznej zespołu "Gardzienic", - pracę muzyczną (rekonstrukcje i kompozycje na motywach muzyki Antycznej Grecji, pieśni kultur tradycyjnych), - etiudy aktorskie inspirowane ikonografią Antycznej Grecji, - wprowadzenie do chieronomii (starożytnej techniki gestu), - kompozycje teatralne na motywach "Ifigenii w Aulidzie" Eurypidesa. Ponadto uczestnicy sesji wzięli udział w otwartych projektach OPT "Gardzienice":
- 15 czerwca - "Waza Francois" - impresje sceniczne inspirowane malowidłami starożytnej Grecji w wykonaniu studentów Akademii Praktyk Teatralnych,
- 17 czerwca - spektakle "Elektra" oraz "Metamorfozy",
- 24 czerwca - "Kosmos Gardzienic" ("Elektra", "Metamorfozy" oraz "Ifigenia" - multimedialny projekt Galerii "Gardzienice")

17 czerwca

- Prezentacja spektakli "Metamorfozy" i "Elektra" w Gardzienicach dla widzów indywidualnych, zaproszonych gości i mieszkańców Gardzienic.

24 czerwca

- Prezentacja widowiska "Kosmos Gardzienic" w Gardzienicach, w skład którego weszły spektakle "Metamorfozy" i "Elektra" oraz projekt multimedialny "Ifigenia" dla widzów indywidualnych i zaproszonych gości.

lipiec

1-3 lipca Próby do spektaklu "Sceny z Metamorfoz",

Przygotowania do występów, sesje robocze, zabezpieczenie techniczne, - z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych

4 lipca Prezentacja spektaklu "Sceny z Metamorfoz" dla goszczącego w Gardzienicach teatru Double Edge z USA oraz indywidualnych widzów z Polski.

24 lipca- 7 sierpnia Wyjazd pracowników artystycznych Ośrodka do Londynu.

Pobyt pracowników artystycznych Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Londynie odbył się na zaproszenie dyrekcji National Theatre Studio w Londynie. National Theatre Studio to autonomiczna placówka funkcjonująca od lat przy Teatrze Narodowym w Londynie, której zadaniem jest odnajdowanie najnowszych i najciekawszych trendów we współczesnym teatrze, zapraszanie reżyserów i praktyków z całego świata i umożliwianie im prowadzenia eksperymentalnej pracy teatralnej z aktorami i reżyserami angielskimi. Zaproszenie Włodzimierza Staniewskiego oraz grupy jego współpracowników do poprowadzenia tego rodzaju pracy w tej renomowanej placówce jest wyrazem najwyższego uznania zarówno dla dotychczasowego dorobku teatru, jak i dla nowych dróg wytyczanych w procesie poszukiwań teatralnych zespołu, w ostatnich latach skupiających się w głównej mierze na kulturze antycznej Grecji, próbie rekonstrukcji środków wyrazu aktorskiego charakterystycznych dla teatru antycznego, na "odnowieniu" antycznej tragedii. W skład zaproszonej grupy weszło 5 pracowników Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" oraz Maciej Rychły, współpracownik OPT, autor muzyki do gardzienickich spektakli. Projekt skierowany był do aktorów i reżyserów Teatru Narodowego w Londynie. Zajęcia miały głównie charakter praktyczny i obejmowały:
- "master classes" Włodzimierza Staniewskiego, za materiał do pracy posłużył tekst "Ifigenii w Aulidzie" Eurypidesa (zespół OPT pracuje obecnie nad spektaklem opartym o tą tragedię Eurypidesa),
- serię sesji warsztatowych prowadzonych przez aktorów OPT, które miały na celu wprowadzenie uczestników w autorski trening aktorski, wypracowany w teatrze "Gardzienice" w ciągu 27 lat jego działalności, mający już swoje naukowe opracowania (miedzy innymi w książce p.t. "XXth Century Actors Training" londyńskiego wydawnictwa "Routlage"),
- sesje pracy muzycznej, skupiające się głównie na rekonstrukcjach muzyki antycznej Grecji,
- spotkania - konsultacje naukowe z prof. Olivierem Taplinem z Oxford University, jednym z najwybitniejszych na świecie ekspertów w dziedzinie antycznej tragedii greckiej, konsultacje miały na celu pogłębienie studiów nad starożytną greką i możliwością jej praktycznego zastosowania we współczesnych wystawieniach antycznych dramatów.
W czasie sesji warsztatowej odbyło się kilka prezentacji aktorskich "Gardzienic", pokazujących możliwości rozwinięcia elementarnych ćwiczeń aktorskich, praktykowanych z uczestnikami w czasie sesji, w bardziej skomplikowane układy teatralnie. Projekt zwieńczony został pokazem dla pracowników i współpracowników National Theatre Studio w Londynie.
Proponowane przez pracowników Ośrodka Praktyk Teatralnych zajęcia spotkały się z entuzjastycznym odzewem zarówno ze strony uczestników, jak i obserwatorów i zaowocowały perspektywą dalszej współpracy, której kontynuacja przewidywana jest na rok 2006.

sierpień

Urlopy

22-26 sierpnia

Wyjazd do Kijowa p. Moniki Kubat - kuratora wystaw w Galerii Gardzienice. Ustalenie szczegółów dotyczących wypożyczenia i przywiezienia do Lublina prac Marii Primaczenko.

wrzesień

3 wrzesień Przygotowanie pokazów filmowych z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego z Krakowa.

Rozmowy z Centrum Węgierskim w Krakowie w sprawie Projektu Węgierskiego planowanego na październik-listopad.

12-14 wrzesień Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych:

praca wewnętrzna zespołu, próby, przygotowania zajęć praktycznych w zakresie: tekst, ruch, muzyka.

14-18 wrzesień

Dwudziesta pierwsza sesja IV i dziewiąta sesja V Akademii Praktyk Teatralnych, prowadzona przez aktorów OPT. Sesja skupiona była na pracy nad muzyką, ruchem scenicznym, etiudami i scenami teatralnymi inspirowanymi wątkami mitologicznymi przedstawionymi na Wazie Francois.
Zajęcia prowadzili również: - Lech Trzcionkowski - "Waza Francois" (wykład)

26-28 września Przygotowanie Akademii Praktyk Teatralnych:

raca wewnętrzna zespołu, próby, przygotowania zajęć praktycznych w zakresie: tekst, ruch, muzyka.

28 września - 2 października: Dwudziesta druga sesja IV i dziesiąta sesja V Akademii Praktyk Teatralnych prowadzona przez pracowników artystycznych OPT.

Sesja skupiona była na pracy nad muzyką, ruchem scenicznym, etiudami i scenami teatralnymi inspirowanymi wątkami mitologicznymi przedstawionymi na Wazie Francois. Zajęcia prowadzili również: - Lech Trzcionkowski - "Waza Francois" (wykład) - Avishay Hadari (Izrael) - "Sceny z Dybuka" (praktyka)

13-15 września

Próby do spektakli "Metamorfozy" oraz "Elektra".

16 i 17 września Prezentacja widowiska "Kosmos Gardzienic" w Gardzienicach, w tym spektakle "Metamorfozy" i "Elektra" oraz wystawa multimedialna inspirowana "Ifigenią w Aulidzie" dla widzów indywidualnych i zaproszonych gości.

19-24 września

Pierwsze próby czytane do nowego spektaklu "Ifigenia w Aulidzie".

26-28 września

Próby do spektakli "Metamorfozy" i "Elektra"

30 września Prezentacja widowiska "Kosmos Gardzienic" w Gardzienicach, w tym: spektakle "Metamorfozy" i "Elektra" oraz wystawa multimedialna inspirowana "Ifigenią w Aulidzie" dla widzów indywidualnych i zaproszonych gości z Barbican Centre w Londynie.

30 września i 1 października Pokazy przedpremierowe "Wazy Francois".

Premiera pokazu Akademii Praktyk Teatralnych "Waza Francois" odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Konfrontacje" w dniu 9 października 2005 w Gardzienicach.